Версия за печат

00470-2015-0003

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 189 от 03.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Кенан Нешад - Директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6348

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В резултат на обилното снеготопене е прекъсната връзката с махала Долна на с. Габрово. Пътя е пропаднал. Образувала се ресет с дълбочина 3 м. и дълбочина 120 м. Цялостно е прекъснат общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, където живеят 567 души. Информация за бедствие или опасно състояние е изпратена до МКВП към Министерски съвет с писмо с изх. №04-00-69/27.03.2015г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ГРАМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10А, офис 26

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене