Версия за печат

00207-2013-0035

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна здравноосигурителна каса София - град, район Триадица, ул. Енос № 12-14, За: Христо Тодоров, България 1408, София, Тел.: 02 9656742, E-mail: HTodorov@sfg.nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София - град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/119..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-15-13 от 02.12.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00207-2013-0035
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: РД-14-8 от 10.03.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ТАРА КАР ООД ЕИК 130516479, ж.к. Суха река, ул. Тодорини кукли 1А, България 1612, София, Тел.: 02 8473053

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Следгаранционно сервизно обслужване на 4 броя автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резевни части, консумативи и принадлежности за тях.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
5000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

10.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4991 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: г-н Росен Ванев Петков
Длъжност: Директор на РЗОК София-град