Версия за печат

00703-2014-0009

BG-Болярово: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Болярово, ул. Димитър Благоев №7, За: Десислава Кичукова, РБългария 8720, Болярово, Тел.: 04741 6927, E-mail: boliarovokmet@abv.bg, Факс: 04741 6430

Място/места за контакт: Община Болярово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bolyarovo.eu.

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/18ededab-7f32-42e2-a42e-23ee96220c30.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на реконструкция на път JAM- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Община Болярово
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи за извършване на реконструкция на път JAM- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“ финансирана по договор №28/321/01517/10.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
17100 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00703-2014-0009

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 634194 от 20.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 26 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на реконструкция на път JAM- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“
V.1) Дата на сключване договора
30.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Рафаилов Консулт ЕООД, ЕИК121811498, ул. Родопски извор №54, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9586412, E-mail: www.info@rafailov-consult.com, Факс: 02 9586413

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17100 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

"Реконструкция на път JAM- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“ финансиран по договор №28/321/01517/10.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Васстрой-Консулт" ООД, гр. Бургас "Рафаилов-Котсулт" ЕООД, гр. София "Пловдивинвест" АД, гр. Пловдив "Агроводинвест" ЕАД, гр. София "Техностройконтрол" ООД, гр. Пловдив ДЗЗД "Логистика М", гр. София "Трансконсулт БГ" ООД, гр. София ДЗЗД "ЕКО-ЦПИ", гр. Кърджали "Инженеринг енд консултинг груп" ООД, гр. София "Станд Ф" ЕООД, гр. Стара Загора "Геоексперт-България" ЕООД, гр. София ЕТ "Билд Комерс - Красимир Ангелов"


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор