Версия за печат

00049-2015-0002

BG-гр. Бургас: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Бургасбус ЕООД гр.Бургас, ул.Индустриална 1, За: Кета Янкова Петрова, Р България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 988240, E-mail: burgas_bus@b-trust.org, Факс: 056 846763

Място/места за контакт: Икономист ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgasbus.info..

Адрес на профила на купувача: http://profil.burgasbus.info/out/out.ViewFolder.php?folderid=37&showtree=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на употребявани туристически автобуси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: Гаража на Дружеството
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на 4 бр. употребявани туристически автобуси на лизинг за нуждите на "Бургасбус" ЕООД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34121000

Описание:

Автобуси за градски и за извънградски превоз

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 4 бр. употребявани туристически автобуси на лизинг за нуждите на "Бургасбус" ЕООД

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя:IBAN BG69SOMB91301034381701, BIC код SOMBBGSF при "Общинска банка" АД, клон Бургас; • Депозит на парична сума в брой, внесена в касата на Възложителя; • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на кандидата. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие. Кандидатите следва да представят гаранция за участие в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от „Бургасбус” ЕООД” по лизингова схема, предложена от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на договора за обединение, с който е създадено обединението. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на целия договор 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Всеки участник следва да представи: 1.Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.3. Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).6. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица). 7.Ако участнициците са обединение/я - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.8. Доказателства за техническите възможности.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител).10. Информация за подизпълнителите (ако има), която съдържа списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.11.Техническо предложение с приложени към него:Технически характеристики и описание на предложените автобуси и лизингова схема.12. Ценовото предложение.13. Други документи по преценка на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участник в процедурата трябва да е има поне 2 (два) договора за доставка на автобуси за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: П1 - ЦЕНА ЗА ДОСТАВКАТА ; тежест: 60
Показател: П2 – ЛИЗИНГОВА СХЕМА ; тежест: 20
Показател: СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА ; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 646491 от 03.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 11:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.04.2015 г.  Час: 15:00
Място

Административната сграда на "Бургасбус" ЕООД на адрес:гр.Бургас, ул.Индустриална 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби до Комисията за защита на конкуренцията е съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ