Версия за печат

02711-2015-0091

BG-Попово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров №68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=238.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово. в две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово и Позиция № 2 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“гр.Попово - запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г и сл. от ЗОП“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово. в две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово и Позиция № 2 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“гр.Попово - запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г и сл. от ЗОП“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30197640, 30124400, 30192350, 30192160, 30197620, 30192132, 30197200, 30197220, 30125100, 30125110, 30125120, 30192121, 30192125, 30197000, 30197300, 30141000, 30199110, 30199200, 22000000, 22600000, 22851000, 24910000, 30190000

Описание:

Принадлежности за офиса
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Кутии с телчета за телбод
Ленти за касови апарати с фискална памет
Коректори
Хартия за писане
Резервни графити (мини) за автоматични моливи
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Кламери
Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Химикалки
Маркери
Дребно офис оборудване
Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори
Калкулатори
Индиго
Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички
Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило
Класьори
Лепила
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Необходимите за доставяне канцеларски материали предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията на процедурата и същата е видна в раздел: "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : http://dlschernilom.dpshumen.bg. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: -За Позиция № 1 - в размер до 2200,00 лв(две хиляди и двеста лева)без вкл. ДДС -За Позиция № 2 - в размер до 300,00 лв.(триста лева) без вкл. ДДС; Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).

Прогнозна стойност без ДДС
2500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2, ал.6 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника се внася в касата на ТП, или по следната банкова сметка на възложителя: IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и е в размер както следва: - за Позиция № 1 е в размер на 22,00 лв ( двадесет и два лева); - за Позиция № 2 е в размер на 3,00 лв (три лева). Гаранцията за участие, под формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик №1с надпис „Документи за подбор“ . Забележка: Гаранцията за участие е не приложима съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП, а именно: в случаите по чл.16г възложителят не изисква гаранция за участие от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3, ал.6 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката за всяка конкретна позиция по отделно (финасовия ресурс), се внася , респ. се представа след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: » за гаранцията за участие – до приключване на процедурата – влизане в сила на решението за определяне на изпълнител » за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие, на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок. Забележка: Гаранцията за изпълнение е не приложима съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП, а именно: в случаите по чл.16г възложителят не изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се извърши от стоанската дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. 2.Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б."а"- б."д", т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП.Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 2.Други съгласно поставените изисквания в утвърдената документация за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

„Доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово. в две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово и Позиция № 2 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“гр.Попово - запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г и сл. от ЗОП“

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълне достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел I.1. от настоящото обявление.Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива), датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (плик № 3), както и тегленето на жребии по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП( при възникване на основание за това).Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайният срок за подаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция № 1 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово
1) Кратко описание

„Доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово. в две обособени позиции, а именно: Позиция № 1 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 22600000, 22000000, 22800000, 22851000, 30197640, 30124400, 30192160, 30197620, 24910000, 30192350, 30192132, 30197200, 30125100, 30125110, 30125120, 30192121, 30192125, 30141000, 30197000, 30197300, 30197320, 30197321, 30197330

Описание:

Принадлежности за офиса
Мастило
Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Класьори
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Кутии с телчета за телбод
Коректори
Хартия за писане
Лепила
Ленти за касови апарати с фискална памет
Резервни графити (мини) за автоматични моливи
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Химикалки
Маркери
Калкулатори
Дребно офис оборудване
Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори
Телбод машинки
Антителбод
Перфоратори

3) Количество или обем

Необходимите за доставяне канцеларски материали предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията на процедурата и същата е видна в раздел: "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : http://dlschernilom.dpshumen.bg. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: -За Позиция № 1 - в размер до 2200,00 лв.(две хил. и двеста лева) без вкл. ДДС; Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).

Прогнозна стойност, без ДДС
2200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция № 2 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“гр.Попово - запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г и сл. от ЗОП“
1) Кратко описание

„Доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово. в две обособени позиции, а именно:Позиция № 2 – доставка чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“гр.Попово - запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г и сл. от ЗОП“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197220, 22851000, 22852100

Описание:

Кламери
Класьори
Папки за досиета

3) Количество или обем

Необходимите за доставяне канцеларски материали предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията на процедурата и същата е видна в раздел: "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : http://dlschernilom.dpshumen.bg. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: -За Позиция № 2 - в размер до 300,00 лв(триста лева)без вкл. ДДС Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Когато в процедурата за тази обособена позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.29, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Ако в процедурата за тази обособена позиция не участват специализирани предприятия или кооперации на хоира с увреждания, се разглеждат и оценяват офертите на всички останали участници.