Версия за печат

00748-2015-0001

BG-Габрово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Ненова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: МБАЛ - Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, обект на настоящата обществена поръчка е "строителство - изпълнение на една или няколко строително монтажни работи, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква "б" и "в" от ЗОП.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45454000, 45430000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по преустройство
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
291668.58 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 642558 от 14.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № СТ-01-11-294 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
25.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Илстрой ЕООД ЕИК 817086759, ул. Ген. Николов № 13, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 809028, Факс: 066 805466

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 291668.58 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Илстрой ЕООД ЕИК 817086759


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор