Версия за печат

02718-2015-0003

BG-Кърджали: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800015

Южноцентрално ДП гр.Смолян, Териториално поделение - Държавно ловно стопанство Женда - гр. Кърджали, ул. Васил Левски №2, За: Нарин Ферад - юрисконсулт, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65120, E-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com, Факс: 0361 65120

Място/места за контакт: Държавно ловно стопанство Женда гр. Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dlsjenda.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=508.

Електронен достъп до информация: www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=508.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Териториално поделение към държавно предприятие с основна дейност горско и ловно стопанство - съгласно чл.165, ал.1 и 2 от ЗГ и чл.9, ал.1-9 от ЗЛОД

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2015 год. на работещите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 15 (15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Държавно ловно стопанство "Женда" - гр.Кърджали
Код NUTS: BG425
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2015 год. на работещите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали“

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000, 22450000

Описание:

Различни хранителни продукти
Нефалшифицируеми печатни материали

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
30905.9 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 044 - 073513 от 04.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 014 - 021300 от 21.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 26 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2015 год. на работещите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.01.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Български пощи ЕАД, ЕИК: 121396123, ул.Акад. Стефан Младенов №1, бл. 31, Република България 1000, София, Тел.: 0877 089970, E-mail: voucher@bgpost.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.bgpost.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30905.9 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Български пощи” ЕАД, ЕИК: 121396123; 2. „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК: 131085380; 3. „Кауфланд Сървис” ЕООД, ЕИК: 202187383; 4. "Томбоу България" ООД, ЕИК: 040336507; 5. „Виабел” ЕООД, ЕИК: 131157997.