Версия за печат

04181-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ ПРИ БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25, За: Проф. Нина Атанасова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9792311, E-mail: iempam@bas.bg, Факс: 02 8719007

Място/места за контакт: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iempam.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.iempam.bas.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на реактиви, химикали, консумативи, опитни животни и фураж по проект № BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на химикали, консумативи и опитни животни за нуждите на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките, необходими за изпълнение на дейностите по одобрено проектно предложение № BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 – „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, предоставена от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието и науката, Република България, по която Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките е бенефициент. 29 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ; Обособена позиция № 2 - КАШОНИ; Обособена позиция № 3 - АНТИТЕЛА ЗА ИМУНОХИСТОХИМИЯ И ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ; Обособена позиция № 4 - РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ; Обособена позиция № 5 - КИТОВЕ ЗА КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ; Обособена позиция № 6 - МАТЕРИАЛИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ; Обособена позиция № 7 - ХИМИЧНИ РЕАКТИВИ И БУФЕРИ; Обособена позиция № 8 - ГАЗОВЕ; Обособена позиция № 9 - ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ; Обособена позиция № 10 - ДРУГИ; Обособена позиция № 11 - КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ; Обособена позиция № 12 - ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ; Обособена позиция № 13 - ЛАМПА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТЕН МИКРОСКОП; Обособена позиция № 14 - ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ ЗА CO2 ИНКУБАТОР; Обособена позиция № 15 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ; Обособена позиция № 16 - ДЪРЖАЧ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА; Обособена позиция № 17 - НИСКО ПРОФИЛНИ НОЖЧЕТА ЗА МИКРОТОМ; Обособена позиция № 18 - САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ; Обособена позиция № 19 - ЛАБОРАТОРНИ ВАРИАБИЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ И НАКРАЙНИЦИ ЗА ТЯХ; Обособена позиция № 20 - ВАРИАБИЛНИ АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ; Обособена позиция № 21 - ХИРУРГИЧНИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ; Обособена позиция № 22 - КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ; Обособена позиция № 23 - КОНСУМАТИВИ ЗА ГАЗОВА И ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ; Обособена позиция № 24 - ЛЕНТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЪСТ; Обособена позиция № 25 - ГРИЗАЧИ; Обособена позиция № 26 - ФУРАЖ ЗА ГРИЗАЧИ; Обособена позиция № 27 - КАФЕЗИ ЗА ГРИЗАЧИ; Обособена позиция № 28 - ПИЛЕТА; Обособена позиция № 29 - ФУРАЖ ЗА ПИЛЕТА.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 44617100, 33696300, 30125110, 30125120, 38437000, 42514310, 30197000, 30124200, 33698100, 24100000, 38519500, 38000000, 33790000, 44411000, 33169000, 33131100, 15112130, 15712000, 44619300

Описание:

Лабораторни реактиви
Кашони
Химически реактиви
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Лабораторни пипети и принадлежности
Въздушни филтри
Дребно офис оборудване
Фюзер китове
Микробиологични култури
Газове
Резервни лампи за лабораторни микроскопи
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Санитарни изделия
Хирургически инструменти
Инструменти за зъбна хирургия
Пилета
Сух фураж
Щайги (кафези)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

29 обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - Канцеларски и офис консумативи - максимална стойност 17 027.58 лв. без ДДС; 2. Обособена позиция № 2 - Кашони - максимална стойност 1 500.00 лв. без ДДС; 3. Обособена позиция № 3 - Антитела за имунохистохимия и флоуцитометрия - максимална стойност 19 550.00 лв. без ДДС; 4. Обособена позиция № 4 - Реактиви за молекулярна биология - максимална стойност 11 180.00 лв. без ДДС; 5. Обособена позиция № 5 - Китове за клетъчна биология - максимална стойност 5 470.00 лв. без ДДС; 6. Обособена позиция № 6 - Материали за клетъчно култивиране - максимална стойност 12 435.00 лв. без ДДС; 7. Обособена позиция № 7 - Химични реактиви и буфери - максимална стойност 18 418.00 лв. без ДДС; 8. Обособена позиция № 8 - Газове - максимална стойност 2 920.00 лв. без ДДС; 9. Обособена позиция № 9 - Лекарствени препарати - максимална стойност 415.68 лв. без ДДС; 10. Обособена позиция № 10 - Други - максимална стойност 610.00 лв. без ДДС; 11. Обособена позиция № 11 - Консумативи за клетъчни култури - максимална стойност 13 675.00 лв. без ДДС; 12. Обособена позиция № 12 - Други консумативи за клетъчни култури - максимална стойност 2 070.50 лв. без ДДС; 13. Обособена позиция № 13 - Лампа за флуоресцентен микроскоп - максимална стойност 560.00 лв. без ДДС; 14. Обособена позиция № 14 - Въздушни филтри за CO2 инкубатор - максимална стойност 700.00 лв. без ДДС; 15. Обособена позиция № 15 - Лабораторни консумативи - максимална стойност 5 583.62 лв. без ДДС; 16. Обособена позиция № 16 - Държач за оцветяване на предметни стъкла - максимална стойност 210.00 лв. без ДДС; 17. Обособена позиция № 17 - Ниско профилни ножчета за микротом - максимална стойност 330.00 лв. без ДДС; 18. Обособена позиция № 18 - Санитарни материали - максимална стойност 1 133.00 лв. без ДДС; 19. Обособена позиция № 19 - Лабораторни вариабилни автоматични пипети и накрайници за тях - максимална стойност 6 390.00 лв. без ДДС; 20. Обособена позиция № 20 - Вариабилни автоматични пипети за молекулярна биология - максимална стойност 3 890.00 лв. без ДДС; 21. Обособена позиция № 21 - Хирургични и стоматологични инструменти - максимална стойност 1 032.00 лв. без ДДС; 22. Обособена позиция № 22 - Консумативи и материали за електронна микроскопия - максимална стойност 1 490.00 лв. без ДДС; 23. Обособена позиция № 23 - Консумативи за газова и течна хроматография - максимална стойност 10 710.00 лв. без ДДС; 24. Обособена позиция № 24 - Лента за измерване на ръст - максимална стойност 130.00 лв. без ДДС; 25. Обособена позиция № 25 - Гризачи - максимална стойност 2 920.00 лв. без ДДС; 26. Обособена позиция № 26 - Фураж за гризачи - максимална стойност 1 600.00 лв. без ДДС; 27. Обособена позиция № 27 - Кафези за гризачи - максимална стойност 2 400.00 лв. без ДДС; 28. Обособена позиция № 28 - Пилета - максимална стойност 250.00 лв. без ДДС; 29. Обособена позиция № 29 - Фураж за пилета - максимална стойност 60.00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
144660.38 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора, по банкова сметка на ИЕМПАМ-БАН в БНБ, гр.София 1000, пл.”Княз Александър" №1 получател: БАН – Администрация по с-ка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC: BNBGBGSD в размер на 2% от стойността на договора. В случай, че се представя банкова гаранция за изпълнение на договора същата да е със срок на валидност до 30 календарни дни след изтичане крайния срок на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот” Плащането на дължимата сума от договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка конкретна доставка, извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва в двуседмичен срок след извършването на доставка, подписване на Протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица за извършената доставка от Изпълнителя и след представянето на данъчна фактура в оригинал.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от техни пълномощници, които са специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това. Предложенията следва да отговарят на изискванията на глава четвърта от ЗОП, като Участника следва да представи посочените документи в Документацията за участие в процедурата. 2. Възложителят ще отстранява участници, по отношение на които са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: /
Минимални изисквания: /
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, подобни с предмета на Обособената позиция, съответно подобни с предмета на Обособените позиции, за които кандидатства. 2. Техническото описание на стоките, които ще се доставят, следва да съответства напълно на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Възложителят може да изиска по всяко време доказването на автентичността на стоките. Участникът следва да посочи каталожен номер на стоките, в случай, че има такъв. От техническото описание трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител на стоките и посочения каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата, трябва да бъде проследим до материалите, приложени в документацията на участника, и/или в интернет страницата на посочения производител. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираният брой опаковки да бъде съобразен и кратен на зададените от Възложителя. В противен случай участникът се отстранява. За химикали, за които изрично в техническите изисквания на Възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани продукти с идентична или по-висока чистота. За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за аналитични цели (химически чисти). 3. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, за обособени позиции 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.
Минимални изисквания: 1. Списък, съдържащ поне два договора за доставки и услуги, сходни с предмета на Обособената позиция, съответно Обособените позицци, за които кандидатства, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Важно: Изискването не се отнася за кандидатстващите по обособени позиции от № 25 до № 29, както и по обособена позиция № 8. 2. От техническото описание на предлаганите продукти трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител на стоките и посочения каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим до материалите, приложени в документацията на участника, и/или в интернет страницата на посочения производител. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираният брой опаковки да бъде съобразен и кратен на зададените от Възложителя. В противен случай участникът се отстранява. За химикали, за които изрично в техническите изисквания на Възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани продукти с идентична или еквивалентна на същата. За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за аналитични цели (химически чисти). 3. Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, удостоверяващ съответствието на участника със този или еквивалентен стандарт за управление на качеството. Сертификатът следва да е валиден към датата на подаване на офертата. Изискването се отнася за кандидатстващите по обособени позиции 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 6,00 лв. е с включен ДДС и се превежда по банковата сметка на Възложителя: ИЕМПАМ-БАН, IBAN: BG45UNCR96603119903117, при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, офис БАТЕНБЕРГ, BIC UNCRBGSF. Документацията за участие също така ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.iempam.bas.bg/, рубрика „Профил на купувача” и може да се изтегли от там безплатно. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. ВАЖНО: В случай, че кандидатите изтеглят документацията за участие и приложенията от нея от интернет страницата на Възложителя, последните не са длъжни да я закупуват, за да участват в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 25, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.iempam.bas.bg/, рубрика „Профил на купувача”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. Участниците, закупили документацията за участие при условията и по реда, посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, трябва да се регистрират в Канцеларията в сградата на ИЕМПАМ-БАН, че са закупили документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита н аконкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807040, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9887315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ
1) Кратко описание

КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
17027.58 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция КАШОНИ
1) Кратко описание

КАШОНИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44617100

Описание:

Кашони

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция АНТИТЕЛА ЗА ИМУНОХИСТОХИМИЯ И ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ
1) Кратко описание

АНТИТЕЛА ЗА ИМУНОХИСТОХИМИЯ И ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
19550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
11180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция КИТОВЕ ЗА КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ
1) Кратко описание

КИТОВЕ ЗА КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30124200

Описание:

Фюзер китове

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
5470 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция МАТЕРИАЛИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ
1) Кратко описание

МАТЕРИАЛИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
12435 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ХИМИЧНИ РЕАКТИВИ И БУФЕРИ
1) Кратко описание

ХИМИЧНИ РЕАКТИВИ И БУФЕРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696300

Описание:

Химически реактиви

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
18418 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ГАЗОВЕ
1) Кратко описание

ГАЗОВЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24100000

Описание:

Газове

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
2920 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ
1) Кратко описание

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
415.68 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция ДРУГИ
1) Кратко описание

ДРУГИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1. Streptavidin-Gold-from Streptomyces avidinii, particle size 20 nm 2. Протеинови маркери за електрофореза, диапазон от 10 до 250 kDa

Прогнозна стойност, без ДДС
610 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ
1) Кратко описание

КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
13675 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ
1) Кратко описание

ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
2070.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция ЛАМПА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТЕН МИКРОСКОП
1) Кратко описание

ЛАМПА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТЕН МИКРОСКОП

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38519500

Описание:

Резервни лампи за лабораторни микроскопи

3) Количество или обем

1

Прогнозна стойност, без ДДС
560 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ ЗА CO2 ИНКУБАТОР
1) Кратко описание

ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ ЗА CO2 ИНКУБАТОР

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42514310

Описание:

Въздушни филтри

3) Количество или обем

1

Прогнозна стойност, без ДДС
700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
1) Кратко описание

ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33790000, 38437000

Описание:

Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Лабораторни пипети и принадлежности

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
5583.62 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Държач за оцветяване на предметни стъкла
1) Кратко описание

Държач за оцветяване на предметни стъкла

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44512930

Описание:

Държачи за инструменти

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
210 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Ниско профилни ножчета за микротом
1) Кратко описание

Ниско профилни ножчета за микротом

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141411

Описание:

Скалпели и ножчета

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ
1) Кратко описание

САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44411000

Описание:

Санитарни изделия

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1133 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни вариабилни автоматични пипети и накрайници за тях
1) Кратко описание

Лабораторни вариабилни автоматични пипети и накрайници за тях

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38437100, 38437110, 38437120

Описание:

Пипети
Връхчета на пипети
Наконечници на пипети

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
6390 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Вариабилни автоматични пипети за молекулярна биология
1) Кратко описание

Вариабилни автоматични пипети за молекулярна биология

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38437000, 38437100, 38437110, 38437120

Описание:

Лабораторни пипети и принадлежности
Пипети
Връхчета на пипети
Наконечници на пипети

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
3890 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция ХИРУРГИЧНИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
1) Кратко описание

ХИРУРГИЧНИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33131100, 33169000

Описание:

Инструменти за зъбна хирургия
Хирургически инструменти

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1032 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и материали за електронна микроскопия
1) Кратко описание

Консумативи и материали за електронна микроскопия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38519310

Описание:

Фотопринадлежности за микроскопи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1490 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за газова и течна хроматография
1) Кратко описание

Консумативи за газова и течна хроматография

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
10710 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция ЛЕНТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЪСТ
1) Кратко описание

ЛЕНТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЪСТ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1

Прогнозна стойност, без ДДС
130 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция ГРИЗАЧИ
1) Кратко описание

ГРИЗАЧИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03325100

Описание:

Питомни зайци

3) Количество или обем

съгласно документациятя за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
2920 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция ФУРАЖ ЗА ГРИЗАЧИ
1) Кратко описание

ФУРАЖ ЗА ГРИЗАЧИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15712000

Описание:

Сух фураж

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
1600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция КАФЕЗИ ЗА ГРИЗАЧИ
1) Кратко описание

КАФЕЗИ ЗА ГРИЗАЧИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44619300

Описание:

Щайги (кафези)

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция ПИЛЕТА
1) Кратко описание

ПИЛЕТА

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15112130

Описание:

Пилета

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г. 

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция ФУРАЖ ЗА ПИЛЕТА
1) Кратко описание

ФУРАЖ ЗА ПИЛЕТА

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15712000

Описание:

Сух фураж

3) Количество или обем

съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.09.2015 г.