Версия за печат

00960-2014-0006

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121459246

Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф № 37, За: Милена Янузова; Стоянка Василева, България 1000, София, Тел.: 02 9154032; 02 9154016, E-mail: Office@SEEA.government.bg, Факс: 02 9815802

Място/места за контакт: Агенция за устойчиво енергийно развитие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.seea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.seea.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/59-aktualni-obshtestveni-porachki-category/9388-razrabotvane-informacionni-systemi-elektronni-registri-bazi-danni-za-ee.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Разработване и/или надграждане на информационни системи /електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау”, необходими за целите на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 37
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” в три обособени позиции: позиция № 1: „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност“ , позиция № 2: „Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта” и позиция № 3: „Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72210000, 72212210, 30200000, 48700000

Описание:

Услуги по програмиране на софтуерни пакети
Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежа
Компютърно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети за обслужващи цели

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1647542 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: за 1 позиция - техническа оценка, със следните показатели: Организация и методология по изпълнението на проекта; Изпълнение на техническите изисквания; Изпълнение на функционалните изисквания; Реализиране на електронни административни услуги; тежест: 70
Критерий: за 1 позиция - финансова оценка; тежест: 30
Критерий: за 2 позиция - техническа оценка, състояща се от следните подпоказатели: Елементи на предложеното решение, които са от един и същ производител (степен на интеграция на предложеното решение) - 60 точки и Възможност за разширение на системата, без прекъсване на работа - 40 точки; тежест: 60
Критерий: за 2 позиция - финансова оценка; тежест: 30
Критерий: за 2 позиция - -Срок на доставка и инсталация; тежест: 10
Критерий: за 3 позиция - техническа оценка, състояща са от следните подпоказатели: Интеграция между предложените софтуерни решения, базирано на продукти от един производител - 60 точки и Възможност за инсталиране на предложените софтуерни продукти в развойна и тестова среда, без нужда от допълнителни лицензи - 40 точки; тежест: 60
Критерий: за 3 позиция - финансова оценка; тежест: 30
Критерий: за 3 позиция - срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 147 - 264622 от 02.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау за целите на проекта
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ЦАПК ПРОГРЕС, район Слатина, бул. Шипченски проход 69А, България 1574, София, Тел.: 02 8705257

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 274999.45 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 274119 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум за информационни услуги 2014 ДЗЗД, район Младост, бул. Андрей Ляпчев 51, България 1784, София, Тел.: 02 9171971, Факс: 02 9171979

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1312500 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1307000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Контракс АД, район Изгрев, ул. Тинтява 13, България 1113, София, Тел.: 02 960977

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 104737.97 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 66423 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД "Информационни системи за енергийна ефективност" - подадена оферта по обособена позиция № 1; Членове на обединението: "Рила Солюшънс" ЕАД с ЕИК 121761472, Адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници", "Институт по енергетика" АД с ЕИК 130833903 и "ЕнЕфект груп" ДЗЗД с ЕИК: 176263296 с членове: Фондация "Център за енергийна ефективност-Енефект" с ЕФН 2198022379, "Енефект-Консулт" ЕООД с ЕИК 131071847 и "Енефект дизайн" ООД с ЕИК 175411283. 2. "СТЕМО" ООД с ЕИК 817080126 - подадена оферта по обособена позиция № 1; 3. "Консорциум за информационни услуги 2014" ДЗЗД - подадена оферта по обособена позиция № 1; Членове на обединението: "МАПЕКС" АД с ЕИК 130562409, "РИАЛ СИСТЕМС" ООД с ЕИК 131283711, "СИЕЛА НОРМА" АД с ЕИК 130199580. 4. "КОНТРАКС" АД с ЕИК 175415627 - подадена оферта по обособена позиция № 2; 5. Обединение "Информационни системи" - подадена оферта по обособена позиция № 1; Членове на обединението: "ФИНТЕХ-Д" ЕООД с ЕИК 201776279, Фондация "Право и интернет" с ЕИК 130511877. 6. Обединение "Енергийно ефективни системи" - подадена оферта по обособена позиция № 1; Членове на обединението: "КОНТРАКС" АД с ЕИК 175415627, "Модус Консулт" ЕООД с ЕИК 831855172. 7. ДЗЗД "ЦАПК ПРОГРЕС" с Булстат 176513017 - подадена оферта по обособена позиция № 3; Членове на обединението: Център за автоматизация на проектирането и конструирането "ПРОГРЕС" ООД с ЕИК 000638693, "ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП" АД с ЕИК 202604898. 8. "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД с ЕИК 040529004 - подадена оферта по обособени позиции № 2 и № 3; 9. Консорциум "Енергийна ефективност 2014" - подадена оферта по обособена позиция № 1; Членове на обединението: "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД с ЕИК 040529004, Адвокатско дружество "Велчев и Ко" с ЕИК176030680.