Версия за печат

00078-2014-0009

BG-Стражица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стражица, ул. Дончо Узунов №5, За: Боряна Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568

Място/места за контакт: Началник отдел Регионално развитие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://strazhitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://strazhitsa.com/pnk.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособени позиции: позиция № 1 - Месо и месни продукти позиция № 2 - Риба и други водни животни преработени и консервирани позиция № 3 - Зеленчуци, плодове и черупкови плодове позиция № 4 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани позиция № 5 - Животински или растителни масла и мазнини позиция № 6 - Млечни продукти позиция № 7 - Мелничарски продукти, нишесте, нишестени продукти позиция № 8 - Различни хранителни продукти”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: община Стражица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставки на хранителни продукти по заявки на купувача, съгласно договорени графици за доставка, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на детски градини, Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания, ЦНСТ, млечна кухня и Дом за деца - гр. Стражица на територията на община Стражица.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
300790.42 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за отстраняване на несъответствия или рекламации - K1 ; тежест: 50
Показател: Цена за изпълнение предмета на поръчката в лева без ДДС - К2 ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 632004 от 05.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 29 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 1-Месо и месни продукти"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Планета 2013 ООД, ЕИК 202431994, с. Писарево, община Горна Оряховица, ул.Св.св. Кирил и Методий № 25, България 5125, с. Писарево, Тел.: 0882 876787, E-mail: planeta_2013@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 56500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 53610.4 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 33 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 2-Риба и други водни животни преработени и консервирани"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АК и КО ЕООД, ЕИК 200989932, ул.Дончо Узунов № 25, вх. Е, ет. 1, ап. 1, България 5150, гр. Стражица, Тел.: 0888 888522, E-mail: balione@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12027.92 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 34 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 3-Зеленчуци, плодове и черупкови плодове"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АК и КО ЕООД, ЕИК 200989932, ул.Дончо Узунов, № 24, вх. В, ет. 1, ап. 1, България 5150, гр. Стражица, Тел.: 0888 888522, E-mail: balione@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 57700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 57295.95 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 27 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани"
V.1) Дата на сключване договора
13.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Стил-90 ООД, ЕИК 104055828, ул.Петър Оджаков, №33, България 5140, гр. Лясковец, Тел.: 0619 22017, E-mail: stil90@mail.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 49200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 42777.4 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 30 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 5-Животински или растителни масла и мазнини"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Планета 2013 ООД, ЕИК 202431994, ул.Св.св. Кирил и Методий № 25, България 5125, с. Писарево, община Горна Оряховица, Тел.: 0882 876787, E-mail: planeta_2013@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4933.4 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 31 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 6-Млечни продукти"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Планета 2013 ООД, ЕИК 202431994, ул. Св.св. Кирил и Методий № 24, България 5125, с. Писарево, община Горна Оряховица, Тел.: 0882 876787, E-mail: planeta_2013@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 68300 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 58011.4 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 35 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 7-Мелничарски продукти, нишесте, нишестени продукти"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АК и КО ЕООД, ЕИК 200989932, ул.Дончо Узунов, № 24, вх. Е, ет. 1, ап. 1, България 5150, гр. Стражица, Тел.: 0888 888522, E-mail: balione@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 50200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 42262.85 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 32 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Стражица по обособена позиция № 8-Различни хранителни продукти"
V.1) Дата на сключване договора
16.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Планета 2013 ООД, ЕИК 202431994, ул. Св.св. Кирил и Методий № 25, България 5125, с. Писарево, община Горна Оряховица, Тел.: 0882 876787, E-mail: planeta_2013@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 32600 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29871.1 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"АК и КО" ЕООД, гр. Стражица, ЕИК 200989932 EТ"Сара Виктория-Мария Николова" ЕИК 104028902 „СТИЛ - 90” ООД, ЕИК 104055828 „ПЛАНЕТА 2013” ООД, ЕИК 202431994 "Братя Великови"ООД, ЕИК 125504742


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор