Версия за печат

00621-2015-0001

BG-Две могили:

РЕШЕНИЕ

Номер: 160 от 24.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Две могили, бул. България 84, За: Йоана Димитрова, Република България 7150, Две могили, Тел.: 08141 2254, E-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg, Факс: 08141 2254

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dvemogili.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=285&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата процедура e: “Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили” със следните обособени позиции; 1. Обособена позиция – І. “Хляб и закуски” 2. Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 3. Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти - свинско, телешко, пиле и пилешко и колбаси” 4. Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти” 5. Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти” 6. Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина” 7. Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци” 8. Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 9. Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти” 10. Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” Обособените позиции и включените в тях продукти са описани в Описание на обекта на обществената поръчка, част от документацията за участие. Описаните количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент (както в продуктово, така и в количествено отношение), в зависимост от конкретните (специфични) нужди.Количествата служат за определяне на класирането на участниците

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и въ връзка с предвидените прагове в Закона за обществените поръчки , Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или порцедура на договаряне и съгласноразпоредбите на чл. 16 ал. 8 от ЗОП Община Две могили обявява открита процедура, прилагайки опростените правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9808315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Христов Христов
Длъжност: Кмет на Община Две могили