01158-2015-0009

BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Клон - Териториално поделение Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Елеонора Жекова - заместник директор, България 9000, Варна, Тел.: 052 684614, E-mail: e.zhekova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Място/места за контакт: Клон - Териториално поделение Пристанище Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=548:provadijska&catid=97&Itemid=351&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Клон - Териториално поделение Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Емилия Атанасова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684611, E-mail: office.varna@bgports.bg, Факс: 052 655902

Място/места за контакт: Клон - Териториално поделение Пристанище Варна

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Рехабилирация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Утаителя на река Провадийска, Пристанище Варна - Запад
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката включва ежемесечен драгаж в утаителя на р. Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки. Драгирането следва да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото. Утайките се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод. Съществуващият тръбопровод е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него. Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва за своя сметка ежемесечни промери. При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери. Началните и окончателните промери са за сметка на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45244000

Описание:

Строителни и монтажни работи на морски съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на драгираните и депонирани маси е следното: А) От втока на р. Провадийска в размер до 7 200 куб.м. месечно; Б) Общо годишно количество драгирани и депонирани маси утайки в размер до 120 000 куб.м. Общата цена за драгаж на 1 куб.м. утайки (с включени средствата за мобилизация и демобилизация, средствата за драгажните работи, тръбопроводите и депонажната такса) не може да надхвърля 10.80 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1296000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 12 000 (дванадесет хиляди) лв., която може да се внесе по банков път по сметка на Възложителя или може да се представи под формата на банкова гаранция. Гаранцията за участие трябва да е със срок на валидност - срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по сметка на Възложителя или може да се представи под формата на банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 30 календарни дни след приключване изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

При изпълнение на поръчката се извършват междинни месечни плащания в размер на действително извършените за периода работи, в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на сертификат за количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утаителя и фактура, издадена от Изпълнителя. Окончателното плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни от завършването на обекта, на база приемо-предавателен протокол за извършени окончателни промери върху цялата площ на утаителя и представена фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата/участниците в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците.

ІІІ.1.4) Други особени условия

За съхранение на утайките от почистването на утаителя и тяхното естествено утаяване са изградени 3 депа – „Депо 4А”, „Депо 4Б” и „Депо 4В”. Същите са изградени със земнонасипни диги над нивото на отделените за това площи с цел осигуряване на необходимите обеми за напълване с шлам. В определени места са изградени водоотливни съоръжения, които позволяват освободената от утайки вода да се отделя и свободно да изтича към реките. Водите от „Депо 4Б” се подават към Девненската река, а от „Депо 4В” в Провадийска река. Всеки от участниците предварително трябва да проучи възможността за депониране на разчетените обеми в горните депа. В тази връзка задължително условие е участникът да представи в офертата си заверени копия на: - Предварително споразумение със собственика на депото за приемане и съхранение на утайките; - Разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издадено на собственика на депото.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Участниците трябва да представят: 1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура. 2. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47от ЗОП. Наличието на тези обстоятелства води до отстраняване на участника. Основание за отстраняване на участник е и подаването на оферта с ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност на поръчката. Други документи съгласно Указанията на Възложителя за участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността. Участникът трябва да има изпълнен минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката. 2. Декларация за предложените ключови експерти за изпълнение на поръчката. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката в което число минимум: 2.2. Технически ръководител: • Висше или средно образование с квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”; • минимум 5 г. опит в изпълнение и/или ръководство на обекти сходни с предмета на поръчката; 2.3. Експерт промери: • минимум 3 години професионален опит в промерна дейност. 3. Списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. За плавателното средство, участникът следва да представи копие на валидно свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър и свидетелство за годност, в съответствие с изискванията на чл. 81 от Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи. Капитанът на плавателното средство следва да има опит в управление на плавателно средство при изпълнение на драгажни работи. 4. Сертификат ISO 9001:2008. 5. Сертификат ISO 14001:2004. 6. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност в строителството” .

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Технология и организация на изпълнение на поръчката; тежест: 40
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.04.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.05.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.05.2015 г.  Час: 10:30
Място

Варна, пл.Славейков 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на постъпилите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията не се закупува и е достъпна за всички заинтересовани лица на официалната интернет-страница на ДППИ www.bgports.bg, Профил на купувача. Съгласно Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, подписано на 23.12.2014 г. между ДП „Пристанищна инфраструктура” и „Консорциум Девня”АД, поръчката се възлага и от името на „Консорциум Девня”АД.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ