Версия за печат

01158-2015-0009

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11-00-5-15 от 23.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Клон - Териториално поделение Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Елеонора Жекова - заместник директор, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 684614, E-mail: e.zhekova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Място/места за контакт: Клон - Териториално поделение Пристанище Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=548:provadijska&catid=97&Itemid=351&lang=bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнението на поръчката включва ежемесечен драгаж в утаителя на р. Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки. Драгирането следва да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото. Утайките се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод. Съществуващият тръбопровод е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него. Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва за своя сметка ежемесечни промери. При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери. Началните и окончателните промери са за сметка на Възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обемът на предвидените драгажни работи и съответният бюджет, определен за изпълнение на предмета на поръчката, изискват провеждането на открита процедура по чл. 14, ал. 1 от ЗОП, с което се осигурява по-широк достъп на повече участници, както и спазването на принципите за публичност, свободна конкуренция и равнопоставеност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Румен Александров Арабаджиев
Длъжност: Директор, Клон ТП Пристанище Варна