Версия за печат

00689-2014-0018

BG-Ямбол: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции”. Обособена позиция 2: „Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинската администрация”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Обученията по обособена позиция 1 ще се проведат в населено място (курортен комплекс, вилно селище или еквивалент) на територията на страната, на отстояние от 100 км. до 300км. от град Ямбол. Обучението по обособена позиция 2 ще се проведе в град Ямбол.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на дейности по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”, по Договор за предоставяне на БФП с регистрационен номер № М13-22-83/26.08.2014 г., който се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Обща цел на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на общинските служители за предоставяне на по-ефективни и качествени административни услуги за гражданите и бизнеса.Специфични цели на проекта: - Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им. - Стимулиране организационното развитие на административните структури за по-ефективна работна среда. Постигането на общата и специфичните цели на проекта следва да способства за постигане стратегическата цел на Оперативната програма „Административен капацитет”, а именно „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.Предметът на поръчката е„Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции”. Обособена позиция 2: „Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинската администрация”. Обособена позиция 1 „Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции” , включва три изнесени тридневни обучения по следните теми: Първа тема: Обучение по практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството. Втора тема: Законови изисквания при изготвяне на индивидуални и нормативни административни актове.Трета тема: Умение за учене чрез предаване на знания, принципи на наставничеството, изграждане на ефективен екип, вземане на управленски решения, преодоляване на конфликти, дипломация в комуникацията с гражданите и бизнеса.Обособена позиция 2 „Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинската администрация”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80000000, 80500000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
59408.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689 - 2014 - 0018

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 636948 от 08.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 33 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции
V.1) Дата на сключване договора
10.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Теза ЕООД, ЕИК 030272497, ж.к Младост 1, бл.54 А, вх.1, Р.България 1784, гр. София, Тел.: 02 9691598, E-mail: office@teza.bg, Факс: 02 9691599

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 65625 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48700 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 34 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинска администрация
V.1) Дата на сключване договора
13.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Еврика ЗМ ЕООД, ЕИК 201996574, ул. Велес 19, партерен етаж, Р.България 9000, Варна, Тел.: 052 500043, E-mail: evrikacenter@abv.bg, Факс: 052 607820

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 17968.6 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10708.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка за изпълнение на услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения във връзка с реализацията на проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Специализирани обучения за придобиване на нови знания и компетенции”. Обособена позиция 2: „Надграждащо обучение по компютърни технологии в помощ на общинската администрация” се финансира съгласно Договор за предоставяне на БФП с регистрационен номер № М13-22-83/26.08.2014 г., който се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, Пл. Освобождение №1, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Оферта с Вх. № 5300-2/06.01.2015 г. „ИНСТИТУТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ” ООД за Обособена позиция 1 2. Оферта с Вх. № 5300-3/06.01.2015 г. „ЕВРИКА ЗМ” ЕООД за Обособена позиция 1и Обособена позиция 2 3. Оферта с Вх. № 5300-9/07.01.2015 г. „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА” ООД за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 4. Оферта с Вх. № 5300-12/07.01.2015 г.„ТЕЗА” ЕООД за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 5. Оферта с Вх. № 5300-13/07.01.2015 г. „РЕГИОПЛАН” ЕООД за Обособена позиция 1 6. Оферта с Вх. № 5300-14/07.01.2015 г.„Е-Турс” ЕООД за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 7. Оферта с Вх. № 5300-16/07.01.2015 г.„АЙ ТРЕЙНИНГ” ЕООД за Обособена позиция 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор