Версия за печат

00197-2015-0003

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

Електронен достъп до информация: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

“Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. А1) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях, А2) Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б) Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; В) Фланшови шибърни спирателни кранове за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; Г) Спирателни кранове „Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; Д) Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода; Е) Чугунени тротоарни спирателни кранове, в т.ч. Е1) Шибърни чугунени тротоарни спирателни кранове, Е2) Сферични чугунени тротоарни спирателни кранове; Ж) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; З) Регулатори на налягане; И) Автоматични поплавък вентили”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Складова база на Възложителя, град Пловдив, бул. Шести септември № 250
Код NUTS: BG421
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. А1) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях, А2) Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б) Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; В) Фланшови шибърни спирателни кранове за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; Г) Спирателни кранове „Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; Д) Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода; Е) Чугунени тротоарни спирателни кранове, в т.ч. Е1) Шибърни чугунени тротоарни спирателни кранове, Е2) Сферични чугунени тротоарни спирателни кранове; Ж) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; З) Регулатори на налягане; И) Автоматични поплавък вентили”, за срок от 3 (три) години след подписване на договор с избрания за Изпълнител по конкретната обособена позиция или за цялата поръчка участник.Посочените в Техническата спецификация номенклатури и количества са ориентировъчни, за тригодишен период. Възложителят си запазва правото да променя посочените номенклатурни позиции и количества съобразно възникналата необходимост на Дружеството.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42131000, 42131120 (QB44) , 42131140 (QB44) , 42131142 (QB44) , 42131160 (DA18, DA21, DA44) , 42131270 (QB44)

Описание:

Кранове и клапани
Шибърни кранове (Относно вода )
Изпускателни, регулиращи, задържащи или предпазни клапани (Относно вода )
Регулиращи клапани (Относно вода )
Хидранти (Подземен , На повърхността , Резервни части )
Спирателни кранове (Относно вода )

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Стойност, без да се включва ДДС
1920000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в размери както следва: За обособени позиции А, Б, В, Г и Е – по 2 500 (две хиляди и петстотин) лева; За обособени позиции Д и И – по 1 000 (хиляда) лева; За обособена позиция Ж – 500 (петстотин) лева; За обособена позиция З – 200 (двеста) лева.Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция. Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция, в размер на 1 (един) % от прогнозната стойност на поръчката по всяка обособена позиция, посочена в обявлението, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане - в лева, по банков път, със собствени средства, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на данъчна фактура, но срокът може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни, поради естеството на доставката.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Да се създаде юридическо лице, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи за представяне на Участника: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, както и други документи описани в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП – Възложителят изисква от участниците да докажат положителен финансов резултат (число по-голямо от нула) за всяка една от посочените години – 2012, 2013 и 2014 година – да се представи във вид на декларация от представляващия участника. В случаите, когато ГФО за конкретна година не е публикуван в Търговския регистър и Възложителят не може да направи справка, участникът следва да приложи копие от документа към офертата си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП – за всяка обособена позиция се представят следните документи: Списък на основните договори, отговарящи на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружени от доказателство за извършената доставка. Възложителят изисква като доказателство за извършена доставка удостоверения от съответните Възложители, посочени в списъка. Минимално изискване – да се представят поне 2 (две) удостоверения от Възложители в списъка, в които да се посочват предмета, стойността, датата на извършената доставка, телефони за връзка и лице за контакт. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт на участника – ксерокопие, заверено с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия участника. Сертификатът трябва да бъде с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, предмет на обособената позиция, и да бъде валиден към момента на подаване на офертата

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена на предлаганите стоки (за всяка позиция); тежест: 70
Показател: Срок на доставка (за всяка позиция); тежест: 15
Показател: Гаранционен срок (за всяка позиция); тежест: 15
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ОП-1-03

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки, като Възложителят предоставя пълен достъп до нея на посочения интернет адрес в обявлението. Документацията може да бъде изтеглена безплатно от сайта на Възложителя. Документацията за участие може да бъде получена и на място всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 40-ия (четириидесетия) календарен ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка в Регистър обществени поръчки, в Административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, отдел “Договорно-правен”, стая 301, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5,00 (пет) лева (без ДДС), в касата на Дружеството.Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5,00 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 (десет) дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
30.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Административната сграда - Пловдив, бул. "Шести септември" 250, етаж 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

март 2018 година

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и осигурява пълен достъп до документацията в деня на публикуване на изпратеното по електронен път обявление в Регистър обществени поръчки. Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т.1,2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, който е представил оферта неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч.Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях и Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях
1) Кратко описание

Доставка на Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях и Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131160 (DA18, DA21, DA44)

Описание:

Хидранти (Подземен , На повърхността , Резервни части )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж
1) Кратко описание

Доставка на Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител по конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131120 (QB44)

Описание:

Шибърни кранове (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Фланшови шибърни спирателни кранове за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода
1) Кратко описание

Доставка на Фланшови шибърни спирателни кранове за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131120 (QB44)

Описание:

Шибърни кранове (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Спирателни кранове „Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода
1) Кратко описание

Доставка на Спирателни кранове „Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270 (QB44)

Описание:

Спирателни кранове (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода
1) Кратко описание

Доставка наАвтоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131140 (QB44)

Описание:

Изпускателни, регулиращи, задържащи или предпазни клапани (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Чугунени тротоарни спирателни кранове, в т.ч. Шибърни чугунени тротоарни спирателни кранове и Сферични чугунени тротоарни спирателни кранове
1) Кратко описание

Доставка на Чугунени тротоарни спирателни кранове, в т.ч. Шибърни чугунени тротоарни спирателни кранове и Сферични чугунени тротоарни спирателни кранове, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131120 (QB44) , 42131000

Описание:

Шибърни кранове (Относно вода )
Кранове и клапани

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове
1) Кратко описание

Доставка на Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131120 (QB44)

Описание:

Шибърни кранове (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Регулатори на налягане
1) Кратко описание

Доставка на Регулатори на налягане, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131142 (QB44)

Описание:

Регулиращи клапани (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Автоматични поплавък вентили
1) Кратко описание

Доставка на Автоматични поплавък вентили, периодично, след заявка, франко складова база на Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител на конкретната обособена позиция участник.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131000 (QB44)

Описание:

Кранове и клапани (Относно вода )

3) Количество или обем

Точните количества и стойност не могат да бъдат посочени към момента, тъй като доставките ще бъдат периодични, съобразно нуждите и потребностите на Дружеството. Ориентировъчните количества за тригодишен период са описани в документацията за участие. Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и потребности.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36