Версия за печат

00183-2014-0012

BG-Златоград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, За: инж. Цветелина Бодурова - Гл. експрет ОП, РБългария 4980, Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Място/места за контакт: Община Златоград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op3&id_op=2.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: На територията на община Златоград.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строителните дейности по реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград, предмет на възлагане с настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект 21/321/01445, финансиран по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор № 21/321/01445 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград – ползвател на помощта. Повишаването на ефективността при водопотреблението е свързано главно с намаление загубите при преноса на вода, изискващо преди всичко ремонт и реконструкция на амортизираната водопроводните мрежи. Водопроводната мрежа на с. Ерма река е изградена и функционира повече от 40 години но материалите от които е изпълнена /стоманени тръби с диаметър ф80 и ф63мм/ са вече остарели и амортизирани и следва мрежите да бъдат реконструирани.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
625104.9 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 625412 от 25.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 44 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“
V.1) Дата на сключване договора
20.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 831493848, район Студентски, бул. „Д-р Г. М. Димитров”, № 57, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9635555, Факс: 02 9624250

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 625104.9 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 625104.9 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект 21/321/01445, финансиран по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор № 21/321/01445 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград – ползвател на помощта.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ЗЛАТОГРАД 2014” с членове - Руен Холдинг АД, ЕИК 109050379; Строителна фирма - Рила ЕООД, ЕИК 819363781 и Биад - С ЕООД, ЕИК 831376250; 2. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД, ЕИК 115812097 3. „ИМСТИ” ЕООД, ЕИК 128560059 4. „КАРИМПЕКС-1” ООД, ЕИК 131058052 5. „ЗАПРЯНОВИ-03” ООД, ЕИК 115816551 6. „ДЮЛГЕР” ООД, ЕИК 120008016 7. „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 831493848 8. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 830166530 9. „АГРОМАХ” ЕООД, ЕИК 101611650


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор