00207-2013-0038

BG-гр. Монтана:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

РЗОК- Монтана, бул.Трети март№41, За: Цветан Младенов, България 3400, гр. Монтана, Тел.: 096 396125, E-mail: montana@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК- Монтана бул.Трети март№41
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 12/РД-15-1 от 16.12.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00207-2013-0038
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. служебни автомобили на РЗОК Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: РД-14-4 от 04.02.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СИТИ - КЕД ООД ЕИК 821109021, ул. Опълченска№13, България 3400, Монтана, Тел.: 088 8758388

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 бр. служебни автомобили на РЗОК Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
3000 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2999 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Станчо Венелинов Манчевски
Длъжност: Директор РЗОК- Монтана