Версия за печат

04741-2014-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202139132

Сити Клиник Кардиологичен център многопрофилна болница за активно лечение ЕООД, район Лозенец, ул. Околовръстен път №127, За: Аделина Петрунова, Република България 1407, София, Тел.: 02 9604930, E-mail: adelina.petrunova@cityclinic.bg, Факс: 02 9604919

Място/места за контакт: район Лозенец, ул. Околовръстен път №127

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.cityclinic.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.cityclinic.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на лекарствени средства за нуждите на "Сити Клиник Кардиологичен център МБАЛ" ЕООД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека на "Сити Клиник Кардиологичен център МБАЛ" ЕООД, гр. София 1407, район "Лозенец", ул. "Околовръстен път" 127
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на лекарствени средства за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в "Сити Клиник Кардиологичен центъ МБАЛ" ЕООД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закон за обществените поръчки и документацията за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1880919.86 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 46 - 074873 от 05.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 148 - 265948 от 05.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б. Браун Медикал ЕООД, ЕИК 175016820, район Младост,жк. Младост, бул. Андрей Ляпчев №66,, Република България 1799, София, Тел.: 02 8076757, Факс: 02 9743083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 300784.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МСФАРМА АД, ЕИК 130861077, район Овча Купел, ул. Земляне, Република България 1618, София, Тел.: 02 8189934, E-mail: sales@ms-pharma.com, Факс: 02 8189936

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 165.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медекс ООД, ЕИК 131268894, район Младост, жк. Горубляне, Самоковско шосе №2Л, Република България 1138, София, Тел.: 02 4833362, Факс: 02 917538

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 622989.98 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Търговска Лига - Национален Аптечен Център АД, ЕИК 030276307, бул. Г. М. Димитров, №1, Република България 1172, София, Тел.: 02 9603780, Факс: 02 9624127

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 124935 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фьоникс Фарма ЕООД, ЕИК 203283623, район Студентски, ул. Околовръстен път № 199А, Република България 1700, София, Тел.: 02 9658109, Факс: 02 9658828

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 832044.58 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Диагностик Имиджинг ООД, ЕИК 130099103, 2.Медекс ООД,ЕИК 131268894, 3.Търговска лига Национален аптечен център АД, ЕИК 030276307, 4.Фьоникс Фарма ЕАД, ЕИК 102153152 5.Б. Браун Медикал ЕООД, ЕИК 175016820, 6.МС ФАРМА АД, ЕИК 130861077,