Версия за печат

02538-2014-0062

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България- главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: mvachevski@prb.bg

Място/места за контакт: Мариан Вачевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/dostavka-na-mps/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1143 от 03.09.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
2538-2014-062
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 67 от 08.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕУРАТЕК ООД, ЕИК 040341244, ж.к. НАДЕЖДА 1, ул. ХАН КУБРАТ No 27, Република България 1220, София, Тел.: 02 813700, Факс: 02 9362637

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
232800 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
232800 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Калин Стоянчев Иванов
Длъжност: Директор на Бюро по защита при главния прокурор