Версия за печат

02139-2014-0001

BG-село Голямо Враново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОУ ”Иван Вазов”, село Голямо Враново, улица Хан Аспарух № 29, За: Гюлшен Ебайзерова Сарова; Райна Тодорова Неделчева, България 7065, село Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, село Голямо Враново, улица Хан Аспарух № 29

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=72&selected=109&parent_id=64.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 495 от 29.09.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02139-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на ОУ ”Иван Вазов”, село Голямо Враново за отоплителен сезон 2014/ 2015 година. Видът на горивото е Газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045 – до 28000 литра.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1723 от 07.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

”ДМВ” ЕООД, ЕИК 117679603, улица Воден № 14, вх.1, ет.2, ап.3, България 7020, Русе, Тел.: 08117 2200, E-mail: dmv.eood@gmail.com, Факс: 08117 2204

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОСТАВКА на течни горива за отопление на ОУ ”Иван Вазов”, село Голямо Враново на територията на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
45440.3 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

23.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 89.3% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: В договора е предвидено, че максималното количество гориво, което може да бъде заявено за доставка е в размер на 28 000 литра. Предвидено е, че доставките на съответните количества се извършват след предварителна заявка за точното количество гориво. При това максималните стойности за доставка по договора е посочено, че може да не бъдат достигнати. В случая по договора максималното количество е 28 000 литра, а количеството гориво, което е заявено и съответно доставено е 25 000 литра.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
33542.1 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Гюлшен Ебайзерова Сарова
Длъжност: Директор на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново