Версия за печат

00185-2015-0002

BG-Белослав: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093403

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.Цар Симеон Велики №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-119-otpadaci.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На площадката на изпълнителя, определен в процедурата.
Код NUTS: BG33
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”.Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Услугата включва приемане на около 3000 (три хиляди) тона/год. смесени битови неопасни отпадъци и около 200(двеста) тона/год. зелени отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, генерирани на територията на община Белослав на площадката и изградената и въведена в експлоатация в нея инсталация на Изпълнителя, преработване на отпадъците в сепарираща инсталация за отделяне на рециклириуеми и годни за друго оползотворяване отпадъци, предаване на отделените и преработени отпадъци за оползотворяване (вкл. рециклиране, друго оползотворяване) и биологично третиране на отделената органична фракция от смесения битов отпадък, както и зелените отпадъци и предаването им за последващото оползотворяване, като с това се цели изпълнение на целите на община Белослав по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗУО. Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват: 1. смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на: - битови отпадъци, генерирани от домакинствата; - битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради; - битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци. 2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Разходите за транспортиране до депо за обезвреждане на останалите след сортиране негодни отпадъци до депо за неопасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци след сортирането ще са за сметка на Изпълнителя. Организацията и разходите за транспортиране на отпадъците до сепариращата инсталация на Изпълнителя са за сметка на Възложителя. Площадката трябва да бъде разположена до 60 км от границите на община Белослав. Площадката трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 7/ 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. На нея трябва да бъдат обособени зона за приемане на отпадъците, зона, в която се осъществява основната дейност по сепарирането им и спомагателна зона за временно съхранение, както и съоръжение за биологично третиране на биоразградими отпадъци.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90514000

Описание:

Услуги по преработване на битови отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Услугата включва приемане на около 3000 (три хиляди) тона/год. смесени битови неопасни отпадъци и около 200(двеста) тона/год. зелени отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, генерирани на територията на община Белослав на площадката и изградената и въведена в експлоатация в нея инсталация на Изпълнителя, преработване на отпадъците в сепарираща инсталация за отделяне на рециклириуеми и годни за друго оползотворяване отпадъци, предаване на отделените и преработени отпадъци за оползотворяване (вкл. рециклиране, друго оползотворяване) и биологично третиране на отделената органична фракция от смесения битов отпадък, както и зелените отпадъци и предаването им за последващото оползотворяване.

Стойност, без да се включва ДДС
960000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 4800 (четири хиляди и осемстотин,) лева, представена в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на община Белослав: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF или банкова гаранция за срока на валидност на офертата. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на община Белослав на посочената банкова сметка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 - чл. 62а от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 1% /един процент/ от стойността на договора без ДДС, изчислена на база предложената цена на тон отпадък и посочените в поръчката годишни количества на отпадъците. Същата може да се внесе по банков път: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03, BIC: IORT BGSF или да се представи под формата на банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след крайния срок на договора. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с Договора между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият Участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща дължимата сума за извършената услуга ежемесечно, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издаването на фактура (отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството) по банковата сметка на Изпълнителя, съгласно условията на договора. Участникът предлага цена на 1 (един) тон входящ отпадък. Договорената цена ежегодно се коригира с процента на инфлация за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. В случая към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона. Външните експерти, участвали в разработване на документацията не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата съдържа:ПЛИК № 1 трябва да има следното съдържание:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2 Представяне на участника; 3. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банкова гаранция за участие; 4 . Декларация за обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - подава се от участника, всеки член в обединението. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.; 6. - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –когато е приложимо; 8. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към участника.. 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Лице за контакт: Елена Грошева; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02 8119 443; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; 12. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закон за мерките срещу изпирането на пари;13. Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата. Изисква се само, когато участникът е юридическо лице и когато избраното лице не представлява участника, съгласно документите за съдебна регистрация и/или вписаните представляващи го лица в Търговския регистър; 14. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – копие на договора за обединение. Изисква се само, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 15. Валидно разрешение издадено по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително по чл.117 от ЗООС или еквивалентно, за дейности по предварително третиране (сепариране/сортиране) на отпадъци- заверено копие. Плик № 2 трябва да има следното съдържание: Техническо предложение- “Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено по указанията в образец № 11, и ако е проложимо – декларация в свободен текст по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.; Плик № 3 трябва да има следното съдържание: Попълненo „Ценово предложение” - образец № 12. Предложената единична цена е в лева без ДДС. Единичната цена да е с точност до втори знак след десетичната запетая. Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в който следва да се опишат техническите параметри на инсталацията за предварително третиране на отпадъците, както и основанието, на което същата се използва /собствена, наем и/или друго основание/, местоположението й;. 2. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката (дейност/и свързани с третиране на отпадъци), издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и представени еквивалентни сертификати, издадени от органи на, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда (чл. 53, ал. 4 от ЗОП). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, за което представя декларация. В тези случаи, участникът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага с въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране на отпадъци, разполагаща с: - автомобилна везна за входящ и изходящ контрол; - зона за приемане на отпадъци; - зона за сепариране на отпадъците; - зона за биологично третиране на биоразградими отпадъци. Инсталацията трябва да бъде разположена до 60 км от границите на община Белослав. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката (дейност/и свързани с третиране на отпадъци), издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.04.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.04.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.04.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала в сгратата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ал.3 от ЗОП, сроковете по ал.1 са намалени, тъй като обявлението е изпратено по електронен път.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ