Версия за печат

00872-2014-0023

BG-Приморско: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община приморско, ул. Трети март 56, За: Димитър Бъчваров, Република България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33648, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Място/места за контакт: Община Приморско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.primorsko.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“; Обособена позиция № 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “; Обособена позиция № 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Приморско
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши възмездно по приетата Ценова оферта и процедурните документи, неразделна част от договора, следната консултантска услуга: „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 50
Показател: Организация за изпълнение на поръчката -Брой посещения на строителната площадка – П2; тежест: 30
Показател: Стратегия на участника – П3; тежест: 5
Показател: Срок за съставяне на техническия паспорт за строежа – П4; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 634094 от 19.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 72 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр. Приморско
V.1) Дата на сключване договора
05.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СС - Консулт ЕООД, ЕИК 103950959, ул. Страхил Войвода 36, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 681180

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изпълнанието на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договори №№ 368/04.07.2014г., 379/29.07.2014г. и 369/07.07.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ по ПОДМЯРКА 4.1А „ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ“, по ПРИОРИТЕТНА ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ПРИМОРСКО - СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Приморско, ул. Трети март 56, Република България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33648, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Интернет адрес/и:

URL: www.primorsko.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. СС - Консулт ЕООД, ЕИК 103950959 2. Пловдивинвест АД, ЕИК 825240527 3. Васстрой - Консулт ООД, ЕИК 102603425 4. Агроводинвест ЕАД, ЕИК 121758166 5. Дедал ЕООД, ЕИК 102612748


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор