Версия за печат

02711-2015-0073

BG-Шумен: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул.Петра № 1, За: Динко Илчев ; Евгени Гандев, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл.165 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване, включващо – профилактика и ремонт /основен и текущ/ на моторни превозни средства собственост на „СИДП” ДП Шумен, съгласно Заповед № 288/02.12.2014 год. на Директора на „СИДП” ДП Шумен”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: гр. Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за служебни автомобили на Централно управление на „Североизточно държано предприятие“ ДП Шумен , местодомуващи в гр. Шумен за срок от три години от датата на сключване на договора“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112000, 50112200

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване на автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества на услугите са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие (достъпна на интернет адреса - Профил на купувача)

Прогнозна стойност без ДДС
81000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата е в размер на 800,00 (осемстотин лева) лева. Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик № 1. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал.3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, се внася, респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на възложителя – посочена в условията към документацията за уастие (достъпна на интернет адреса на Възложителя - профил на купувача), а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: » за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; - в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката, Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проектодоговора към документацията. Финансирането е със средства от стопанската дейност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението. Кандидатите за участие в настоящата процедура трябва да са оторизирани от страна на производител/ официален представител за Р. България за извършване на техническо обслужване и ремонт на съответната марка. Да притежават собствена или наета база на територията на гр.Шумен, където да се извършват услугите по периодично техническо обслужване – профилактика и ремонт. Да представят доказателства за наличие на квалифицирани работници за извършване на услугата по профилактика и ремонт на моторни средства в т. ч. на служители отговарящи за контрола и качеството за извършване на услугите
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно посочените в документацията:
Минимални изисквания: Съгласно посочените в документацията.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Обща крайна стойност по видове услуги за тригодишния период на действие на договора ; тежест: 40
Показател: Наличие на оторизация от съответния производител/официален представител за Р. България за техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на производителя на съответните марки; тежест: 35
Показател: Наличие на собствена и/или наета специалицзирана база на територията на гр. Шумен за извършване за техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на производителя на съответните марки; тежест: 20
Показател: Срок за извършване на услугата; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на следния адрес на профил на купувача http://op.dpshumen.bg Документацията за участие може да се получи от всяко заинтересовано лице по негово искане и на хартиен носител и от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода до 20.04.15 г включително, като в този случай се дължи такса в размер на 10 (десет) лева без ДДС(12лв с вкл. ДДС) - невъзстановима сума, внесена по банков път, по сметката на Възложителя:IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице и след представен документ за заплатена такса, възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.04.2015 г.  Час: 11:00
Място

заседателна зала в адм. сграда на ЦУ на "СИДП" ДП Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" №1,

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващите на кандидатите или техни надлежно упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 9700, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ