Версия за печат

00842-2014-0005

BG-Златица: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златица, пл. Македония № 1, За: Антоанета Герджикова, Република България 2080, Златица, Тел.: 0728 60201, E-mail: a.gerdjikova@zlatitsa.bg, Факс: 0728 60202

Място/места за контакт: гр. Златица, пл. Македония № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.zlatitsa.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ “ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: община Златица
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 1300 – ІІ – 37, Златица-Панагюрище /Карлиево – Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ “ по договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
103500 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
Показател: Техническо предложение, което е с максимална оценка от 100т., разделено на два подпоказателя: А.Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение, който се оценява с 1, 20 или 50 т. и Б. Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение, който се оценява с 1, 20 или 50 т.; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 604671 от 21.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 26-245-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3301-ІІ-37, Етрополе-Златица/Църквище-Граница общ. (Златица - Челопеч) – Челопеч /І-6/ 2. Рехабилитация и реконструкция на общински път SFO 3302 /ІІ-37/ Златица – Карлиево /SFO1300/ 3. Рехабилитация и реконструкция
V.1) Дата на сключване договора
06.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ ООД, ЕИК: 125548258, ул. Палаузов № 15, ет. 3, ап. 9, Република България 7700, гр. Търговище, Тел.: 0601 81617

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 104797.36 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 103500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор 23/321/01476 на Община Златица с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Обединение „Зоя Паскалева - Графити“, с участници в обединението: ЕТ „Зоя Паскалева“, с ЕИК 114653133 и „Графити“ ООД, с ЕИК 114808558; 2. „СЖС България” ЕООД, с ЕИК 0006538012; 3. ДЗЗД „Обединение Трансконсулт ЦПИ“, с участници в обединението „Трансконсулт – БГ“ ООД, с ЕИК: 121389659 и „Център за пътни изследвания – ЦПИ“ АД, с ЕИК: 175231602; 4. „БСК инженеринг“АД, с ЕИК 130188559; 5. „Си Ви Ем - Консулт“ ООД, с ЕИК 125548258; 6. „Рутекс” ООД, с ЕИК 831204083; 7. „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527; 8. „План Инвест Пловдив“ ЕООД, с ЕИК 200775103; 9 „Т7 Консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801; 10. Обединение „Строл консулт“, с участници в обединението „Строл – 1000“ АД, с ЕИК: 130046442 и „Ен Ар Консулт“ ЕООД, с ЕИК: 126720807; 11. Обединение „Инфрам 2/НТСС“, с участници в обединението „Научно-технически съюз по строителство-консултинженеринг” ЕООД, с ЕИК: 131065424, Инфрам ЕООДс ЕИК: 131127235 и Инфрам АД, с идентификационен номер на вписване в Градски съд на Прага: 25070282


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор