Версия за печат

00049-2015-0001

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-109 от 05.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Бургасбус ЕООД гр. Бургас, ул. Индустриална № 1, За: Кета Янкова Петрова, Рeпублика България 8000, Бургас, Тел.: 056 988240, E-mail: bourgas_bus@b-trust.org, Факс: 056 846763

Място/места за контакт: Икономист обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgasbus.info.

Адрес на профила на купувача: http://profil.burgasbus.info/out/out.ViewFolder.php?folderid=27&showtree=1.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД за срок от една година.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставки на стоки определени от списък предлажен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ съгласно приложение към чл.38, ал.1. от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9883740, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Петко Димитров Драгнев
Длъжност: Управител