00964-2015-0002

BG-Генерал Тошево: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов № 5, За: Стоян Драгнев, началник отдел ИОТ, УС, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: отдел ИОТ, УС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4557.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов 5, За: Тодорка Даскалова, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2487, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Център за информация на гражданите

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.toshevo.org.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен Капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: «Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево” и Обособена позиция № 2: „Извършване на логистика - транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: гр.Генерал Тошево и територията на цялата страна
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево”: 1.Обучение по защита на данни и информационна сигурност в администрацията. В обучението трябва да бъдат включени 10 служители; 2.Обучение по изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Генерал Тошево – за 20 служители; 3.Обучителен семинар на тема "Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите" – за 20 представители на целевата група; 4.Обучение за възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Генерал Тошево - за 10 служители; 5.Обучение по английски език за нива А1 и А2, съобразено с общата европейска езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение – за общо 40 представители на целевата група; 6. Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 7. Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители. Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при определи в Техническото задание на Възложителя условия. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80510000, 80511000, 60000000, 55110000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги по хотелско настаняване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Основни изисквания към предвидените специализирани обучения по обособена позиция № 1 :Обученията са с продължителност от два дни, проведени на място. Основни изисквания към предвидените изнесени екипни обучения по обособена позиция № 1: 1.Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 2.Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители. Планираните обучения са изнесени, с продължителност от 3 дни всяко. Във връзка с изпълнение на обособена позиция № 2, трябва да бъдат извършени следните дейности: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при следните условия: - хотел, категория не по-малко от три звезди, с възможност за самостоятелно настаняване на участниците (за първото групово обучение – 48 служители; второто обучение – 30 служители) за целия период на обучението (всяко обучение е тридневно и включва задължително две нощувки); - хотелът, предвиден за настаняване, трябва да разполага с подходяща конферентна зала с достатъчен брой седящи места за всички участници, включително за лектори/модератори (не повече от 3-ма). Конферентната зала следва да е оборудвана с подходящо техническо оборудване (мултимедия, екран, флипчарт с консумативи); - разходите за наем на зала и техническо оборудване не са за сметка на изпълнителя по обособената позиция. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.

Прогнозна стойност без ДДС
112749.97 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция 1 е в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, а гаранцията за изпълнение – 3 на сто от стойността на договора без ДДС. 3. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция 2 е в размер 100,00 /сто/ лева, а гаранцията за изпълнение – 3 на сто от стойността на договора без ДДС. 4. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по сметката на Възложителя: „Токуда Банк” АД, офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01. 5. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – община Генерал Тошево, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен Капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г., за обособена позиция …..........................» - условия за задържане и усвояване на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61 от ЗОП. 6. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 90 дни след срока на самия договор. Гаранцията се представя при подписване на договора. 7. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. 8. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 9. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. 10. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. 11. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащанията по договорите се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в документацията за участие. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка в лева, по следния начин: За обособена позиция № 1: а/ Първо плащане – аванс 30 % (тридесет процента) от стойността на договора без ДДС, платими в срок до 10 дни след представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; б/ Междинно плащане – след изпълнение на дейностите по предоставяне на специализирани обучения, представляващо сумата, посочена в ценовата оферта на изпълнителя за тези обучения, след като се приспадне изплатената сума от авансовото плащане. Плащането се извършва след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на технически доклад за изпълнение на дейността, подписване на междинен приемо-предавателен протокол, в срок до 10 дни след представяне на данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; в/ Окончателно плащане, представляващо остатъка от стойността на договора след приспадане на изплатените суми (евентуални неустойки и санкции) след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Окончателен технически доклад от изпълнителя за изпълнение на договора, подписване на приемо-предавателен протокол в срок до 10 дни след представяне на данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За обособена позиция № 2: а/ Първо плащане – аванс 30 % (тридесет процента) от стойността на договора без ДДС, платими в срок до 10 дни след представена данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; б/ Окончателно плащане, представляващо остатъка от стойността на договора след приспадане на изплатените авансово суми, евентуални неустойки и санкции, след подписване на приемо-предавателен протокол в срок до 10 дни след представяне на данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета на проект № М13-22-68/07.08.2014 г.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че обединение бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, не се изисква регистриране на юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обособена позиция 2, като част от предмета на поръчката, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на чл.16г от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т.3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юрид.лице, всички посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Доп.разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Доп.разпоредби на ЗОП.Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на общ.поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници,подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чужд.физ. или юрид.лице, за което в държавата, в която е установено, е налиценякое от обстоят.-та по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една декларация (по Образец), подписана от лицето/лицата, които представляват участника. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът с офертата съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни и надоисани плика, върху които са поставени следните обозначения: плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименование на участника;плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименование на участника;плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и наименование на участника. Съдържание на Плик № 1:1.Образец на оферта;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата (съгласно Образец № 1А); 3.Административни сведения (Образец № 2);4.Документ за самоличност на участника, когато участникът е физ.лице – заверено от участника копие; за чужд.фи.лица – копие в офиц. превод;5.Посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търг.регистър за юрид.лица и едноличните търговци; Юрид.лица, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоворение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нот. завер.копие); за чужд.юри.лица – еквив.документ за регистрация и за актуално състояние на съд.или адм.орган от държавата, в която са установени, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти, в офиц.превод; участниците, по обособена позиция 2, следва да представят декларация свободен текст, с която декларират, че кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на спец.предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в екв.регистър на държава – членка на ЕС;6.Копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава);7.Декларация/ декларации по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 3.1);8.Декларация за липса на свързаност с друг участник или в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП (Образец № 3.2);9.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 3.3);10.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо (Образец 4 и Образец 4А);11.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; продължава в раздел VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с критериите за подбор, за ОП1, се доказва с представяне на следните документи: 1. Списък – декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък-декларация за предложения от участника екип, който ще отговаря за извършване на услугата, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да имат доказан опит в предоставяне на поне една еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под подобен/сходен предмет/обхват на предмета на поръчката се разбират услуги, включващи организиране и/или предоставяне на обучения и/или семинари. 2.За изпълнението на услугата, участникът трябва да разполага с екип от лица съгласно следните минимални изисквания: Екипът се състои от ръководител и 2 /двама/ експерти, отговарящи на следните изисквания: •Ръководител на екипа - Квалификация и професионални умения: придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна по специалности от професионално направление в области на висшето образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки”;Общ професионален опит-- минимум 3 години управленски опит като ръководител на структурно звено в публична админисрация и/или ръководител на проект, осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма на Република България, съфинансирана от Европейския съюз и/или друг финансов инструмент; • Експерти (координатори) – 2 /два/ броя, който включва :1. Експерт по организация и провеждане на специализираните обучения от техническото задание -Квалификация и професионални умения : придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър” или еквивалентни по специалности от професионално направление в следните области на висшето образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или в професионално направление „Информатика и компютърни науки” и общ професионален опит- участие в организиране и/или провеждане на минимум две обучения и/или семинари, и 2. Експерт по организация и провеждане на изнесените екипни обучения от техническото задание - Квалификация и професионални умения : придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър” или еквивалентни по специалности от професионално направление в следните области на висшето образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и общ професионален опит - участие в организиране и/или провеждане на минимум две обучения и/или семинари.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Степен на съответствие на Техническото предложение на Участника с Техническото задание на Възложителя ; тежест: 70
Показател: Предложена цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

сградата на Община Генерал Тошево - гр.Генерал Тошево , ул."Васил Априлов"№5 , ет.3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик №3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти,имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Община Генерал Тошево е подписала Договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14. Настоящата обществена поръчка е свързана с горепосочените проект и оперативна програма.

VI.3) Допълнителна информация

продължение от раздел ІІІ.2.1. 12.Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец №6);13.Нот.зав.пълномощно на лицето/ лицата,подписващо офертата (в случай,че нямат представителни функции);14.Документ за внесена гаранция за участие (оригинална банкова гаранция или платежно нареждане за извършен превод);15.Списък–декларация за предложения от участника екип(по образец);16.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП(по образец);17.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.106, ал. 1,чл.107 и чл.109, ал.1,буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа (по образец);18.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари – по Образец;19.Декларация свободен текст по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП за кандидатите/участниците по обособена позиция 2; 20. За обособена позиция № 2 - участникът трябва да представи доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: а/ да притежава регистрация по Закона за туризма като туроператор и/или турист.агент с посочване на рег.номер в Регистъра на регистр.туроператори и турист.агенти и б/ да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници с посочване на същия в Регистъра на Изп.агенция «Автомобилна администрация»; В случай, че участникът е чужд. физ.или юрид.лице, той следва да представи екв.документ, доказващ регистрацията му в екв.регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компет.органи съгласно нац.му закон; Съдържание на Плик №2:Техническо предложение с посочен срок за изпълнение на поръчката и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо(по образец);Съдържание на Плик №3:Ценово предложение (по образец); Офертите на участниците по обособена позиция1 ще се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта”, като методиката за оценка е подробно описана в документацията за учатие, а тези по обособена позиция 2 - по "най-ниска предложена цена". Община Генерал Тошево предоставя пълен достъп по елекронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел І.1. от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача Възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик №3), както и на тегленето на жребий по чл.71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основание за това). Разяснения по документацията за участие могат да се искат до 7 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на оферти. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване н аоферти при обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата (чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата, се подават в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция «Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево”
1) Кратко описание

Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево”: 1.Обучение по защита на данни и информационна сигурност в администрацията. В обучението трябва да бъдат включени 10 служители; 2.Обучение по изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Генерал Тошево – за 20 служители; 3.Обучителен семинар на тема "Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите" – за 20 представители на целевата група; 4.Обучение за възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Генерал Тошево - за 10 служители; 5.Обучение по английски език за нива А1 и А2, съобразено с общата европейска езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение – за общо 40 представители на целевата група; 6. Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 7. Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80510000, 80511000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала

3) Количество или обем

Основни изисквания към предвидените специализирани обучения по обособена позиция № 1 :Обученията са с продължителност от два дни, проведени на място. Основни изисквания към предвидените изнесени екипни обучения по обособена позиция № 1: 1.Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 2.Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители. Планираните обучения са изнесени, с продължителност от 3 дни всяко.

Прогнозна стойност, без ДДС
101649.97 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.07.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на логистика - транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».
1) Кратко описание

Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при определи в Техническото задание на Възложителя условия. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 55110000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги по хотелско настаняване

3) Количество или обем

Във връзка с изпълнение на обособена позиция № 2, трябва да бъдат извършени следните дейности: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при следните условия: - хотел, категория не по-малко от три звезди, с възможност за самостоятелно настаняване на участниците (за първото групово обучение – 48 служители; второто обучение – 30 служители) за целия период на обучението (всяко обучение е тридневно и включва задължително две нощувки); - хотелът, предвиден за настаняване, трябва да разполага с подходяща конферентна зала с достатъчен брой седящи места за всички участници, включително за лектори/модератори (не повече от 3-ма). Конферентната зала следва да е оборудвана с подходящо техническо оборудване (мултимедия, екран, флипчарт с консумативи); - разходите за наем на зала и техническо оборудване не са за сметка на изпълнителя по обособената позиция. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.

Прогнозна стойност, без ДДС
11100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.07.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Обособена позиция 2, като част от предмета на поръчката, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на чл.16г от ЗОП.