00964-2015-0002

BG-Генерал Тошево:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 04.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов №5, За: Стоян Драгнев, началник отдел ИОТ, УС, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: отдел ИОТ, УС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4557.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен Капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: «Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево” и Обособена позиция № 2: „Извършване на логистика - транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е с прогнозна стойност 112 749,97 лева без ДДС и попада в праговете на чл.14, ал.3, т. 2 на ЗОП. Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне с или без обявление или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП, както и прилагането на чл. 16 г., ал. 2 от ЗОП за обособяване на отделна обособена позиция (обособена позиция 2). Посочените дейности в обособената позиция попадат в списъка, утвърден с Решение на МС 551/25.07.2014 г. и са ограничени за кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания. Тъй като стойността на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за услуги по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, откритата процедура се провежда по опростените правила на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обособена позиция 2, като част от предмета на поръчката, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на чл.16г от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Михайлов Петров
Длъжност: Кмет на Община Генерал Тошево