Версия за печат

00227-2014-0003

BG-Своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова - Гл.експ.ОП, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 22124, E-mail: d.vutova@svoge.bg, Факс: 0726 22124

Място/места за контакт: ул."Александър Стамболийски" №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svoge.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svoge.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Своге
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Рехабилитация на общински пътища на територията на община Своге - общински път SF 03609/ II - 16 / Своге – Желен от км 0+340 до км 2+200; общински път SF 02607 с.Искрец – с.Брезе от км 3+900 до км 5+258.48; общински път SF 03612/ II - 16 / С.Томпсън – С.Церецелот КМ 1+200 ДО КМ 3+158.55; общински път SF 02602 / II - 16 / ЖП Гара Лакатник – с.Лакатник от км 1+000 до км 1+727.96; общински път SF 019600 / II - 16 / ЖП ГАРА Бов– С.Бов от км 0+400 до км 2+449.14 Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в село Свидня, община Своге

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200, 45230000, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5425237.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Финансов показател; тежест: 50
Показател: Технически показател (Технологично-строителна програма-30 % и Управление на риска-20%); тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 612688 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 63 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Рехабилитация на общински пътища: Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел, Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе, Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник, Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен, Обект SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов-с.Бов
V.1) Дата на сключване договора
25.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СДРУЖЕНИЕ "ВИА СВОГЕ-ТРП" 176784673, бул."Вардар" №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Република България 1404, София, Тел.: 02 8572737

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2280773.15 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 64 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с.Свидня, община Своге.
V.1) Дата на сключване договора
25.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СДРУЖЕНИЕ "ВИА СВОГЕ-ВИК" 176784666, бул."Вардар" №24, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1, Република България 1404, София, Тел.: 02 8572737

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3144464.34 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1."Автомагистрали Хемус" АД - 831643461; 2."ВТ Инженеринг" ООД - 104112179; 3."Нивел Строй" ЕООД - 113580690; 4."ПЪТСТРОЙ-92" АД - 121015330; 5."ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М"АД - 111001688; 6."МИРИКАЛ" ЕООД - 130530653; 7."МЕГАИНВЕСТ ХОЛД"ЕООД - 109514979; 8."ПРИМА-ИВЕЛИНСТРОЙ"ДЗЗД: 8.1."ПРИМАСТРОЙ 21"ООД-130479237; 8.2."ИВЕЛИНСТРОЙ"ЕООД-200388512; 9."СВОГЕ ВОДА И ПЪТ 2014"ДЗЗД: 9.1."ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД - 200395072; 9.2."ВЕХРУС"ЕООД-120562528; 10."К ГРУП-ЛЮКОС 2014"ДЗЗД: 10.1."КАЛИСТРАТОВ ГРУП"ООД-201760595; 10.2."ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД-202597973; 11."ИНФРАСТРУКТУРА СВОГЕ"ДЗЗД:11.1."КАРО ТРЕЙДИНГ"ООД-131070485; 11.2."ИВКОМПЛЕКТ"ЕООД-121105144; 12.Обединение "РУЕН ПИРИНСТРОЙ 2014":12.1."РУЕН ХОЛДИНГ"АД-109050379; 12.2."ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ"ЕАД-811132858.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор