Версия за печат

02711-2015-0048

BG-Нови пазар: 21 - Юридически услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство Нови пазар -Треториално поделение на СИДП ДП Шумен, ул.Цар Освободител №44, За: Даниела Вичева, Р.България 9900, Нови пазар, Тел.: 0882 353399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Н. пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГ Друго (моля пояснете): Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Нови пазар”, гр. Нови пазар за срок от една година считано от датата на сключване на договора

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 21
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: Обхват на дейност на ТП ДГС Нови пазар
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Нови пазар”, гр. Нови пазар за срок от една година считано от датата на сключване на договора

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79100000

Описание:

Юридически услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цк е цената предложена от оценявания кандидат; тежест: 50
Показател: Ооп - доказан опит в правното обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 648480 от 16.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Нови пазар”, гр. Нови пазар за срок от една година считано от датата на сключване на договора
V.1) Дата на сключване договора
27.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

адвокат Евгени Ганев Гандев ЕГН 6503225843,ЛП№-1600005097- Шуменска адвокатска колегия, ул. Добри Войноков №9-13, кантора №19, Р.България 9700, гр. Шумен, Тел.: 0885 998806, E-mail: evgeni_gandev@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Евгени Ганев Гандев - адвокат в Шуменска адвокатска колегия, гр. Шумен, ЕГН 6503225843


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

к) Предмет на поръчката са услугите, посочени в Приложение № 3 към ЗОП.

Поръчка та е по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 от ЗОП