Версия за печат

00085-2012-0032

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Г. Софийски № 3, За: Емилия Пенчова Джамбазова, България 1606, София, Тел.: 02 9225704, E-mail: mms@vma.bg, Факс: 02 9225694

Място/места за контакт: ВМА - София, ет. 2, ст. 34

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma-bg.org.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

00085-2012-0032-Сключване на рамкови споразумения с предмет: „Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви по обособени позиции: 1.За биохимичен анализатор Olympus AU640, AU680, АU400. 2.За биохимичен анализатор ILAB 650. 3.За анализ на Алфа-2-микроглобулин и микроелементи. 4. За анализ на Алфа-1-микроглобулин; 5.Контролни материали;6.За pH-Метър '' Mettler Toledo''; 7. За осмометрия; 8.За биохимичен анализатор Sebia; 9.За Уринен анализатор H-300Creatinin; 10.За поточен флоуцитометър "FACSCanto II - BD™"; 11.За имунологичен анализатор AxSYM Architect i1000; 12.За имунологичен анализатор "Immunocap 100 - Phadia"- ВМА София; 13.За имунологичен анализатор – Alegria; 14. За имунологичен анализатор Metertech 960 Elisa Reader; 15.За имунологичен анализатор SPA plus; 16.За лазарен нефелометър "MININEPH PLUS™" The Binding site; 17.За имунохимичен анализатор "Immulite 2000"; 18.За имунологичен анализатор АССЕSS 2 - Beckman Coulter; 19.За коагуалционна система CS-2000i и коагулационен анализатор СА-1500 – Сисмекс; 20.За луми-агрегометър ХРОНО-ЛОГ 700; 21.За хемостатичен анализатор Hemostasis Analyzer System TEG-5000, Haemoscope Corp. USA; 22.За хематологичен анализатор SYSMEX XN-2000;23.За коагулометър STA Compact и STA - R, Stago; 24.За хематологичен анализатор Адвиа 2120; 25.За коагулометър "Thrombolyzer Compact"; 26.Хематологичен анализатор Mindray BC - 3000 Plus; 27.За Хематологичен анализатор BC5800 (5-diff); 28.За AcT 5 DIFF - хематологичен анализатор - Beckman Coulter; 29.За токсикохимични анализи; 30.Лабораторна стъклария, пипети и консумативи; 31.Имунохроматографски тестове за качествено установяване на упойващи вещества в урина; 32.За хистоморфологични, имунохистохимични изследвания; 33.Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия за апарат "DAKO"; 34.Смоли и реактиви за електронна микроскопия; 35.Архиватори и ножчета; 36.За анализи по микроарей технология; 37.За молекулярна цитогенетика; 38.За конвенционален цитогенетичен анализ; 39. За валидиране на резултати от микроарей анализи; 40.За хромозомен анализ; 41. Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения; 42. Имунологичен тест за диагностика на туберколоза; 43. Тест гама - интерферонова активност към пептидни антигени на туберколоза; 44.Консумативи и китове с валидиран протокол за работа на Евроиммун 2Р анализатор; 45.Консумативи и реактиви за имуноблот анализ; 46.Елайза и бързи тестове; 47.Система за изследване на питейни,бутилирани и мътни води; за нуждите на ВМА” и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА - гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви по обособени позиции: 1.За биохимичен анализатор Olympus AU640, AU680, АU400. 2.За биохимичен анализатор ILAB 650. 5.Контролни материали; 8.За биохимичен анализатор Sebia; 9.За Уринен анализатор H-300Creatinin; 10.За поточен флоуцитометър "FACSCanto II - BD™"; 11.За имунологичен анализатор AxSYM Architect i1000; 12.За имунологичен анализатор "Immunocap 100 - Phadia"- ВМА София; 13.За имунологичен анализатор – Alegria; 17.За имунохимичен анализатор "Immulite 2000"; 18.За имунологичен анализатор АССЕSS 2 - Beckman Coulter; 19.За коагуалционна система CS-2000i и коагулационен анализатор СА-1500 – Сисмекс; 20.За луми-агрегометър ХРОНО-ЛОГ 700; 21.За хемостатичен анализатор Hemostasis Analyzer System TEG-5000, Haemoscope Corp. USA; 22.За хематологичен анализатор SYSMEX XN-2000;23.За коагулометър STA Compact и STA - R, Stago; 24.За хематологичен анализатор Адвиа 2120; 25.За коагулометър "Thrombolyzer Compact"; 26.Хематологичен анализатор Mindray BC - 3000 Plus; 27.За Хематологичен анализатор BC5800 (5-diff); 28.За AcT 5 DIFF - хематологичен анализатор - Beckman Coulter; 29.За токсикохимични анализи; 30.Лабораторна стъклария, пипети и консумативи; 31.Имунохроматографски тестове за качествено установяване на упойващи вещества в урина; 32.За хистоморфологични, имунохистохимични изследвания; 33.Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия за апарат "DAKO"; 35.Архиватори и ножчета; 36.За анализи по микроарей технология; 37.За молекулярна цитогенетика; 39. За валидиране на резултати от микроарей анализи; 41. Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения; 42. Имунологичен тест за диагностика на туберколоза; 44.Консумативи и китове с валидиран протокол за работа на Евроиммун 2Р анализатор; 46.Елайза и бързи тестове; за нуждите на ВМА” и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3466518.9 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 31 - 049758 от 15.02.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 002 - 001988 от 03.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 3929 / Обособена позиция №: 33 / Заглавие на обособената позиция: Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия за апарат "DAKO"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Омнимед” ЕООД – ЕИК 121438533, ул. „Царица Елеонора” №9, ап. 2, България 1608, София, Тел.: 02 9555404, Факс: 02 9555404

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39022.65 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3930 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за биохимичен анализатор ILAB 650
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Топ Диагностика” ООД – ЕИК 130284625, ул.”Любата” № 4-6, България 1407, София, Тел.: 02 9582428, Факс: 02 9586502

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 222050.63 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3931 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за Уринен анализатор H-300Creatinin, 25 -"Консумативи и реактиви за коагулометър "Thrombolyzer Compact", 26. Консумативи и реактиви за Хематологичен анализатор Mindray BC - 3000 Plus , 27. Консумативи и реактиви за Хематологичен анализатор BC5800 (5-diff)
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Перфект Медика” ООД – ЕИК 833101609, ул.”Новозагорско шосе” бл.1, България 6000, Стара Загора, Тел.: 02 9555964, Факс: 02 9555964

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8837.41 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3933 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за биохимичен анализатор Sebia
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Интер Бизнес 91” ООД – ЕИК 010652246, ул.”Искърско шосе” № 1, България 1113, София, Тел.: 02 9446363, Факс: 02 9443849

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 76247.92 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3463 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за имунологичен анализатор AxSYM Architect i1000
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Софарма Трейдинг” АД – ЕИК 103267194, ул.”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет.12, България 1756, София, Тел.: 02 8133625, Факс: 02 8133785

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 210970.06 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3934 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за биохимичен анализатор Olympus AU640, AU680, АU400, 18. Консумативи и реактиви за имунологичен анализатор АССЕSS 2 - Beckman Coulter, 28. Консумативи и реактиви за AcT 5 DIFF - хематологичен анализатор - Beckman Coulter и 36. Консумативи и реактиви за анализи по микроарей технология.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Аквахим” АД – ЕИК 200984964, ул.”Проф. Цветан Лазаров” №83, България 1582, София, Тел.: 02 8075000, Факс: 02 8075050

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1091548.9 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3936 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Контролни материали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АА Медикал България” ЕООД – ЕИК 175155243, бул.”България” № 52К, вх.А, ет.4, ап.10, България 1680, София, Тел.: 02 9623982, Факс: 02 9625386

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12429.66 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3938 / Обособена позиция №: 21 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за хемостатичен анализатор Hemostasis Analyzer System TEG-5000, Haemoscope Corp. USA
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЛК Сърджикъл” ООД – ЕИК 130284625, ул.”Ген. Стефан Тошев” № 8, вх.А, ет.2,ап.3, България 1680, София, Тел.: 02 4801234, Факс: 02 9587773

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 63487 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3939 / Обособена позиция №: 32 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за хистоморфологични, имунохистохимични изследвания.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Медицинска Техника Инженеринг” ООД – ЕИК 831641528, ж.к. „Младост 1”, ул. “Димитър Моллов”, бл.28Б, България 1750, София, Тел.: 02 4627124, Факс: 02 4627115

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 74762.34 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3943 / Обособена позиция №: 31 / Заглавие на обособената позиция: Имунохроматографски тестове за качествено установяване на упойващи вещества в урина
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„3 МЕД” ЕООД – ЕИК 121726311, ул.”Балчик”, бл.8, вх.А, ет.3, ап.6, България 1612, София, Тел.: 02 9200066, Факс: 02 9200077

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 70789 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3460 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за поточен флоуцитометър "FACSCanto II - BD™" и 39. За валидиране на резултати от микроарей анализи.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Диамед” ООД – ЕИК 121062052, ул.”Жолио Кюри” № 48, България 1113, София, Тел.: 02 9621755, Факс: 02 9621753

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 175752.29 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3944 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за имунологичен анализатор – Alegria, 22. Консумативи и реактиви за хематологичен анализатор SYSMEX XN-2000, 23. Консумативи и реактиви за коагулометър STA Compact и STA - R, Stago, 37. Консумативи и реактиви за молекулярна цитогенетика, 44.Консумативи и китове с валидиран протокол за работа на Евроиммун 2Р анализатор и 46.Елайза и бързи тестове
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Елта 90М” ООД – ЕИК 130469816, ул. „Дунав” №19, вх.А, ет.1, ап.2, България 1000, София, Тел.: 02 4833984, Факс: 02 9832211

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 856983.7 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3945 / Обособена позиция №: 29 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за токсикохимични анализи, 30.Лабораторна стъклария, пипети и консумативи, 35.Архиватори и ножчета и 41. Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Химтекс” ООД – ЕИК 836149057, ул.”Бузлуджа” №33, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60600, Факс: 0391 60351

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 127514.34 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3461 / Обособена позиция №: 20 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за луми-агрегометър ХРОНО-ЛОГ 700
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Марвена” ООД – ЕИК 121677845, ул.”Проф. Асен Златаров” № 10, вх.1, ет.1, ап.2, България 1504, София, Тел.: 02 9748944, Факс: 02 9748655

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 75544.33 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3462 / Обособена позиция №: 17 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за имунохимичен анализатор "Immulite 2000", 19. Консумативи и реактиви за коагуалционна система CS-2000i и коагулационен анализатор СА-1500 – Сисмекс и 24. Консумативи и реактиви за хематологичен анализатор Адвиа 2120
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Марвена Диагностика” ООД – ЕИК 200600292, ул.”Свети Киприян” № 44, България 1799, София, Тел.: 02 9748944, Факс: 02 9748655

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 360578.67 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.“Омнимед” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1608, ул. „Царица Елеонора” №9, ап. 2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121438533. 2.„Севекс Фарма” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1164, ул.”Кричим” №76, офис 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121307345. 3.„ЛК Сърджикъл” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1680, ул.”Ген. Стефан Тошев” № 8, вх.А, ет.2,ап.3, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130284625. 4.„Перфект Медика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора - 6000, ул.”Новозагорско шосе” бл.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 833101609. 5.„Химтекс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград - 6400, ул.”Бузлуджа” №33, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 836149057. 6.“Ай Ви Ди България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1407, ул. „Бигла” №21А, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200123131. 7.„Интер Бизнес 91” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, ул.”Искърско шосе” № 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 010652246. 8.„АА Медикал България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1680, бул.”България” № 52К, вх.А, ет.4, ап.10, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 175155243. 9.„Аквахим” АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1582, ул.”Проф. Цветан Лазаров” №83, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200984964. 10.“Л.К.Б. - България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, бул. „Драган Цанков” №36, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121250645. 11.„Булмар МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1618, ул.”Пирин” №32, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 131148628. 12.„Марвена” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1504, ул.”Проф. Асен Златаров” № 10, вх.1, ет.1, ап.2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121677845. 13.„Марвена Диагностика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1799, ул.”Свети Киприян” № 44, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200600292. 14.„Топ Диагностика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1407, ул.”Любата” № 4-6, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130284625. 15.“Медицинска Техника Инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1750, ж.к. „Младост 1”, ул. “Димитър Моллов”, бл.28Б, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 831641528. 16.„Данс Фарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1505, ул.”Блага Димитрова” № 37, вх.1, ет.1, ап.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130868975. 17.„Алмус Фарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Лом - 3600, ул.”Пирин” № 15, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 111530652. 18.“Софарма Трейдинг” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София - 1756, ул.”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет.12, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 103267194. 19.„Гамидор България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1142, ул.”13-ти март” № 11, ет.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 831426123. 20.„Диамед” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, ул.”Жолио Кюри” № 48, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121062052. 21.„3 МЕД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1612, ул.”Балчик”, бл.8, вх.А, ет.3, ап.6, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121726311. 22.“Елта 90М” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, ул. „Дунав” №19, вх.А, ет.1, ап.2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130469816.