00566-2010-0002

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, За: Николинка Любенова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014241, E-mail: n.lyulenova@nsa.bg, Факс: 02 4014141

Място/места за контакт: главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page.1677..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1282 от 03.09.2010 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00566-2010-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия Вaсил Левски.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 3 от 04.02.2011 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Василка София ЕООД, ЕИК 831727646, бул.Никола Петков № 17, Република България 1619, София, Тел.: 02 8185000, E-mail: i.popov@vasilka.com, Факс: 02 8185023

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия Вaсил Левски.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.02.2011 г. 

Крайна дата

04.02.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
371520 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
373860 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. Пенчо Георгиев Гешев
Длъжност: Ректор