00339-2015-0001

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00105 от 20.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403; 0895 599598, E-mail: dani_ri@abv.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://yambol.bg/profile/item/92.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с 15 обособени позиции."

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката възлагана от община Ямбол се състои в провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС, провеждане на 4 специализирани обучения, осигуряване на транспорт за 6 обучения, осигуряване на услуги по настаняване за 6 обучения и осигуряване на храна за три обучения и кафе - паузи за 2 обучения.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80500000, 80570000, 79952000, 55300000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД/02-00029 от 19.01.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 339-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

643517

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.01.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

До изтичане на крайния срок посочен в ІV.3.4) Срок за получаване на оферти за участие от обявлението - 16:00 часа на 17.02.2015 г. в Центъра за услуги и информация на община Ямбол не са постъпили оферти за следните обособени позиции предмет на обществената поръчка: Обособена позиция № 3 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 2";Обособена позиция № 4 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 3";Обособена позиция № 5 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 6";Обособена позиция № 6 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 7";Обособена позиция № 7 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 8";Обособена позиция № 8 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 9";Обособена позиция № 15 - "Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения". С изготвен протокол за действията по чл. 68, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки, от комисия назначена, със Заповед № РД/02-00098 от 18.02.2015 г. гореописаното обстоятелство е потвърдено.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

С настоящото Решение се прекратява процедурата за следните обособени позиции: Обособена позиция № 3 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 2"; Обособена позиция № 4 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 3"; Обособена позиция № 5 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 6"; Обособена позиция № 6 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 7"; Обособена позиция № 7 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 8"; Обособена позиция № 8 - "Осигуряване на транспорт за Обучение 9"; Обособена позиция № 15 - "Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения".

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчката се финансира по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-51/16.10.2014 г.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Петрова Петрова
Длъжност: зам. - кмет /Заповед № РД/02-00010 от 13.01.2015 г./