01285-2014-0002

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция за държавна финансова инспекция, ул. Леге № 2, За: Юлиан Капанов - главен секретар на АДФИ, Република България 1040, София, Тел.: 02 98595110, E-mail: j.kapanov@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Място/места за контакт: Юлиан Капанов, Йорданка Стоименова - тел. 02 98595127

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.adfi.minfin.bg/bg/page/119.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на топлинна енергия" в следните сгради: София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33, ул. "Будапеща" № 17; Обособена позиция № 2 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Плевен - П.К. 5800, ул. "Д. Константинов" № 23; Обособена позиция № 3 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Перник - П.К. 2300, ул. "Отец Паисий" № 2.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: По обособена позиция № 1: Гр. София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33, ул. "Будапеща" № 17; По обособена позиция № 2: ИРМ Плевен - П.К. 5800, ул. "Д. Константинов" № 23; По обособена позиция № 3: ИРМ Перник - П.К. 2300, ул. "Отец Паисий" № 2.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договорите са с предмет - доставка на топлинна енергия до обектите, посочени в раздел II.1.2 за срок от две години. АДФИ заплаща на дружествата, притежаващи изключителните права, стойността на консумираната топлинна енергия по утвърдени от ДКЕВР цени.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДГ-СФ-10 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София"
V.1) Дата на сключване договора
04.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топлофикация - София; ЕИК 831609046, ул. Ястребец № 23 Б, Република България 1680, София, Тел.: 0700 11111, Факс: 02 8599124

URL: www.toplo.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ДГ-СФ-12 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор по общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация - Плевен" ЕАД на потребители в гр. Плевен
V.1) Дата на сключване договора
04.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топлофикация - Плевен ЕАД; ЕИК 114005624, Източна индустриална зона № 128, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 895288, Факс: 064 895289

URL: www.toplo-pleven.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ДГ-Ф-11 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "Топлофикация - Перник" АД
V.1) Дата на сключване договора
04.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топлофикация - Перник АД; ЕИК 113012360, ж.к. Мошино, Република България 2303, Перник, Тел.: 076 588009, E-mail: office@toplo-pernik.com, Факс: 076 588008

URL: www.toplo-pernik.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Представени са проекти на договори за всяка от обособените позиции от трите топлофикационни дружества, както следва: По обособена позиция №1 - "Топлофикация - София" ЕАД; ЕИК 831609046 По обособена позиция №2 - "Топлофикация - Плевен" ЕАД; ЕИК 114005624 По обособена позиция №3 - "Топлофикация - Перник" АД; ЕИК 113012360


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топплинна енергия . Видно от регистъра поддържан от ДКЕВР, на поканените дружества са издадени лицензии, както следва: На "Топлофикация - София" АД - лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г. за срок от 20 /двадесет/ години на територията на гр. София; За "Топлофикация - Плевен" - лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-059-05/08.01.2001 г. за срок от 20 /двадесет/ година на територията на гр. Плевен; За "Топлофикация - Перник" АД - лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-056-05/08.01.2001 г. за срок от 15 /петнадесет/ години на територията на гр. Перник; Притежателите на лицензии имат изключителни права за снабдяване с топлинна енергия, по силата на издадените им лицензи за съответните територии.