02711-2015-0060

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=300.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: ловно и горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Добрич, обл.Добрич
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. Предмет на поръчката 1. Предмета на настоящата процедура е: „Периодична доставка чрез покупка на прогнозни количества канцеларски материали и офис консумативи ” 2. Изисквания към изпълнението на поръчката и качеството. - Изпълнителят трябва да има възможност да извърши доставките предмет на поръчката. - място на изпълнение на поръчката следва да е в търговски обект на изпълнителя /собствен или нает/ находящ се в гр.Добрич, или на адреса на възложителя, чрез доставка до административната му сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, за сметка на изпълнителя. - работното време на търговския обект да е не по-малко от 8 часа през деня; - доставките се извършват в рамките на един час от заявката на възложителя. - да се доставят нови канцеларски материали и консумативи които да съответстват на качеството на посочените в спецификацията. - доставките по видове канцеларски материали и необходимите количества ще се изпълняват по заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Посочените количества в спецификацията са прогнозни и не обвързват възложителя, който може да закупи по-малко, или по-голямо количество от посоченото за даден артикул. - Стойността на всяка заявка се определя въз основа на единични цени съгласно финансовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. 3.Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката. - За извършеното плащане, изпълнителят издава фактура, а изпълнените доставки –стокови разписки. 5. Краен срок на договора. Крайният срок на договора е до 31.12.2015 г., с опция същия да бъде продължен по желание на възложителя и през 2016 г. при същите условия и до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя за 2015 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30197000, 30199000

Описание:

Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно посочените прогнозни бройки в техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
3000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Опция за автоматичното продължаване на срока на договора и през 2016 г. до изчерпване на ресурса.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изискват на основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от стопанската дейност на Възложителя. Плащане по банков път, в срок до 30 дни от издаване и получаване на фактура за платените количества по техническата спецификация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи и информация в Плик № 1 с надпис „Документи” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Копие на Договора за обединение, когато участникът е обединение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгл.чл.56, ал.1, т.2); Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението(съгл.чл.56, ал.1, т.2); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Декларация от подизпълнителя съгл. чл.55, ал.5 от ЗОП (по образеца към документацията). Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Документи свързани с доказване на покриването на минималните изисквания за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка Образци (мостри) или продуктов каталог, с продуктови (каталожни) номера на стоките които участника предлага да достави ( чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП). В случай, че се представят каталози, то от тях трябва ясно да се виждат стоките, и да е представена информация за характеристиките им и каталожните им номера. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Приложение към техническото предложение (по образеца към документацията) Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП Плик № 3 с надпис „Ценово предложение” Ценово предложение Приложение към Ценовото предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Образци (мостри) или продуктов каталог, с продуктови (каталожни) номера на стоките които участника предлага да достави ( чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП). В случай, че се представят каталози, то от тях трябва ясно да се виждат стоките, и да е представена информация за характеристиките им и каталожните им номера.
Минимални изисквания: Визуално представяне на предлаганите стоките
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.03.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 5.00 (пет) лева без вкл. ДДС и се заплаща по банков път по сметка BG38BUIB78771013961800 или в касата на стопанството при закупуване на документите, единствено ако участник желае да закупи хартиено копие. Ползването на документацията от профила на купувача е БЕЗПЛАТНО.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.03.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.03.2015 г.  Час: 11:30
Място

административната сграда на Възложителя по адрес на регистрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2015 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2015 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в чл.64, ал.3 от ЗОП- документацията е публично достъпна по в сайта на възложителя - раздел " профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцият, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ