Версия за печат

02709-2015-0016

BG-Монтана: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА, ул. Иван Аврамов 16, За: Виолета Койчева, Република България 3400, Монтана, Тел.: 088 9625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 096 300193

Място/места за контакт: ТП ДГС Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150218hPKX4323078.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Контрол, опазване и стопанисване на горските територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Монтана”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: гр. Монтана
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Монтана”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

3 броя МПС

Прогнозна стойност без ДДС
8350 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 83.50 лева (Oсемдесет и три лева и 50 ст.), внесена в касата на ТП Държавно горско стопанство Монтана или по банков път по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код: CECBBGSF, IBAN на разплащателната сметка: BG44CECB979010Е7672900 при ЦКБ АД – Монтана; Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3% от достигнатата стойност на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата (приложение № 1 от документацията за участие). 2. Административни сведения за участника (приложение № 2 от документацията за участие); 3. Документ за внесена гаранция за участие - (83.50 лева) 1 % от стойността на поръчката внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код: CECBBGSF, IBAN на разплащателната сметка: BG44CECB979010Е7672900 при ЦКБ АД – Монтана; 4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. 5. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП (приложение № 3 от документацията за участие) 6.Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП(приложение № 4 от документацията за участие) 7.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (приложение № 5 от документацията за участие) 8. Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора (приложение № 6 от документацията за участие) . 9. Декларация за участие на подизпълнители, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (приложение № 7 от документацията за участие). 10.Декларация за съгласието на подизпълнителя да участва като такъв в поръчката (приложение № 8 от документацията за участие) 11. Подписан проект на договора (приложение № 12 от документацията за участие) Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, 12. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката – необходимо е кандидатът да представи списък на договори, завършени успешно за предходната календарна година. В случай, че участникът не е сключвал договори, сходни с предмета на поръчката, следва да представи декларация за това обстоятелство – свободен текст. 13. Документи /нотариален акт, договор за наем и др./, доказващи наличието на сервизна база на територията на гр. Монтана, отговаряща на законовите изисквания и възможности за извършване на дейностите по поръчката. Плик № 2 с надпис " Предложение за изпълнение на поръчката " 1.Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 9 и приложение № 10 Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" 1. Ценовата оферта се подготвя по образец на Приложение № 11, 11а и 11 б
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл.41 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката – необходимо е кандидатът да представи списък на договори, завършени успешно за предходната календарна година. В случай, че участникът не е сключвал договори, сходни с предмета на поръчката, следва да представи декларация за това обстоятелство – свободен текст. 2. Документи /нотариален акт, договор за наем и др./, доказващи наличието на сервизна база на територията на гр. Монтана, отговаряща на законовите изисквания и възможности за извършване на дейностите по поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 5 (Пет) лева. При поискване на заинтересованото лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП – http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150218hPKX4323078 - профил на купувача. Документи за участие могат да се закупуват всеки работен ден до 19.03.2015 г. от 09:00 до 16:00 часа от касата на ТП ДГС Монтана, намираща се на адрес: гр. Монтана, ул.Иван Аврамов 16 Офертите се подават всеки работен ден до 19.03.2015 г., до 16:00ч., в сградата на ТП ДГС – гр. Монтана, на адрес гр. Монтана, ул. „Иван Аврамов” № 16.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.03.2015 г.  Час: 09:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Монтана, намираща се на адрес: гр. Монтана, ул.Иван Аврамов 16

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ