Версия за печат

00030-2015-0003

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-250 от 18.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики 33, За: Ирина Николова, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=228.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1081 /ІІ-71, СИЛИСТРА - БОГОРОВО/ - СРАЦИМИР - БАБУК от км 0+000 до км 10+620 по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1081 /ІІ-71, СИЛИСТРА - БОГОРОВО/ - СРАЦИМИР - БАБУК от км 0+000 до км 10+620 по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”. Пътят е изграден преди 1980 година. През последните няколко години са извършвани частични изкърпвания на пътната настилка и текущо поддържане на пътя и принадлежностите му. Обща дължина на участъка е 10 620 м. Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние, с много повреди и деформации. В следствие на дългата експлоатация, без да са извършвани по-сериозни ремонти, настилката между село Срацимир и Път І-7 е напълно разрушена и с габарит, който не отговаря на натоварването. Необходимо е да се извърши реконструкция и рехабилитация на посочения участък, съгласно КС и техническо задание на възложителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-208 от 06.02.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

06.02.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на - 40 000 лв (четиридесет хиляди лева). Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде валидна 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок, в това число влиза и гаранционния срок за съоръженията. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. При издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16 за обекта, Възложителят освобождава 50 % (тридесет и пет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година и два месеца след издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16), Възложителят освобождава още 20 % (тридесет и пет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от гаранцията за изпълнение на договора след изтичане на последния гаранционен срок. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: - депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: ДСК ЕАД, IBAN: BG76STSA93003300801149, BIC: STSABGSF – представя се копие на документ за внесена парична сума. - издадена по образец на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка – представя се в оригинал. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за участие, съгласно чл. 61 и 62 ЗОП.

Да се чете:

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на - 40 000 лв (четиридесет хиляди лева). Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде валидна 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок, в това число влиза и гаранционния срок за съоръженията. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. При издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16 за обекта, Възложителят освобождава 60 % (шестдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година и два месеца след издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16), Възложителят освобождава още 10 % (десет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от гаранцията за изпълнение на договора след изтичане на последния гаранционен срок. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: - депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: ДСК ЕАД, IBAN: BG76STSA93003300801149, BIC: STSABGSF – представя се копие на документ за внесена парична сума. - издадена по образец на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка – представя се в оригинал. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за участие, съгласно чл. 61 и 62 ЗОП.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Във връзка с направените корекции в оригиналното обявление, са направени и промени в чл.61, ал.3 - Първи вариант и чл.61, ал.3 - Втори вариант от Проекта на договора. На основание чл.27а, ал.3 от ЗОП, промененият документ се публикува в профила на купувача на адрес: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=228


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра