Версия за печат

01410-2014-0002

BG-Благоевград: 08 - Научни изследвания и експериментални разработки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, ул. ”Св. Димитър Солунски" № 66, За: Нели Гоцева, Мария Грозданова, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 894127, Факс: 073 894102

Място/места за контакт: Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. wabd.bg.

Адрес на профила на купувача: www. wabd.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 8
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящат договор е разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките на национално ниво в Плановете за управление на риска от наводнения /ПУРН/, съгласно изискванията на чл. 187, ал. 2, т. 5 от Закона за водите. В териториално отношение предметът на договора обхваща територията на Република България - четирите района на басейново управление на водите. Методиката, предмет на настоящат договор, ще се използва от четирите басейнови дирекции за управление на водите при изготвяне и оценка на Програмите от мерки, като елемент на Плановете за управление на риска от наводнения, като разработването й следва да бъде обвързано с дейността по изготвяне на „Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

73000000, 90712000

Описание:

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
Екологично планиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
189987 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: 1.Техническо предложение ; тежест: 70
Показател: 1.1 „Преглед на съществуващи документи с цел определяне на използваните методи за оценка на мерки за управление на риска от наводнения” ; тежест: 20
Показател: 1.2 „Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения” ; тежест: 40
Показател: 1.3 „Управление на риска”; тежест: 10
Показател: 2. Предлагана цена ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 611278 от 26.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения"
V.1) Дата на сключване договора
12.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД “Консорциум „АДД” , ЕИК 176815873, район Оборище, ул.”Стара планина” №26, ет. 1, Р. България 1527, София, Тел.: 02 9871629

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 233334 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 189987 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се възлага в рамките на проект "Разработване на планове за управление на риска от наводнения" финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5, във връзка с ал. 6 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Консорциум „АДД” - Участници в консорциума: „Африт” ООД с ЕИК 175410295 и „Дабъл Д” ЕООД с ЕИК 104678768. 2. Обединение „Обединени финансови консултанти 2014” - „Епсилон България” ООД с ЕИК 202872330 и „АНИСА-М” ЕООД с ЕИК 130567559 3. Обединение „АРП-ПУРН 2014” - Кооперация „София Консултинг Груп” с ЕИК 831850588, Клуб „ИКОНОМИКА 2000” с ЕИК 831228084 и „Булконс Груп” ЕООД с ЕИК 202210490 4. Обединение „Анализи Благоевград 2014” - „Юни проджект” ЕООД с ЕИК 200084865 и „Гама Мениджмънт” АД с ЕИК 200776595.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор