Версия за печат

00085-2013-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА-Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа поддръжка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 336 от 09.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00085-2013-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 74 от 02.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

„СИКОНИКС ГРУП” ООД, ЕИК 200954661, бул. „Цариградско шосе” 7км., АТМ център, ет.5, офис 521, Република България 1784, София, Тел.: 02 9658479

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
200000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 8
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бригаден генерал член-кор. проф. Николай Петроя, д.м.н.
Длъжност: Началник Военномедицинска академия