Версия за печат

00449-2014-0011

BG-Омуртаг: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2а, За: Нуршен Юмерова- Директор Дирекция "ПИСОП", Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Дирекция "ПИСОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.omurtag.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.omurtag.bg/bg/obshtestveni_porachki-profil_na_kupuvacha/Dostavka_po_predvaritelna_zayavka_na_hranitelni_produkti.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: община Омуртаг
Код NUTS: BG334
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг” има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Продуктите са разпределени в обособени позиции, и всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти”; Обособена позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 3: “Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини”; Обособена позиция № 4: “Различни хранителни продукти”; Обособена позиция № 5: “Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 6: “Консерви”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15800000, 15811000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хлебни изделия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 633971 от 18.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № - / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти"
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ертан-71" ЕООД, ЕИК: 202958701, ул. "Родопи", № 51, вх. А, ет. 2, ап. 6, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 088 8381023, E-mail: ertansabanov@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9755 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № -- / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Месо, месни продукти и риба"
V.1) Дата на сключване договора
06.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Амиго- Велко Вълчев", ЕИК: 814231256, ул. "Иван Камбуров" № 1, ет. 2, ап. 4, Република България 5140, Лясковец, Тел.: 088 8138248, E-mail: amigo61_lc@abv.bg, Факс: 0619 25224

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12590 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № --- / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини"
V.1) Дата на сключване договора
06.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ "Амиго-Велко Вълчев", ЕИК: 814231256, ул. "Иван Камбуров" № 1, ет. 2, ап. 4, Република България 5140, Лясковец, Тел.: 088 8138248, E-mail: amigo61_lc@abv.bg, Факс: 0619 25224

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4030 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ---- / Обособена позиция №:4 / Заглавие:"Различни хранителни продукти"
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Братя Великови" ООД, ЕИК: 125504742, кв. "Запад" бл. 54, ап. 16, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63888, E-mail: velikovi@mail.bg, Факс: 0601 63999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3898.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ----- / Обособена позиция №:5 / Заглавие:"Плодове и зеленчуци"
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Братя Великови" ООД, ЕИК: 125504742, кв. "Запад" бл. 54, ап. 16, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63888, E-mail: velikovi@mail.bg, Факс: 0601 63999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1575 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ------ / Обособена позиция №:6 / Заглавие:"Консерви"
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ертан-71" ЕООД, ЕИК: 202958701, ул. "Родопи", № 51, вх. А, ет. 2, ап. 6, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 088 8381023, E-mail: ertansabanov@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5277 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕТ "Амиго- Велко Вълчев", ЕИК: 814231256 "Братя Великови" ООД, ЕИК:125504742 "Ертан-71" ЕООД, ЕИК: 202958701


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор