Версия за печат

00965-2014-0024

BG-Върбица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931415

ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ул. "Септемврийско въстание" №40, За: Бейсим Мустафа, Р. България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2131, E-mail: beysim@ro-ni.net, Факс: 05391 2005

Място/места за контакт: ул. "Септемврийско въстание" №40

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.varbitsa.org.

Адрес на профила на купувача: www.varbitsa.org/bg/profkup.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнител за доставка на технологично оборудване при изпълнение на проект 27/321/01161 „Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Върбица,община Върбица,област Шумен
Код NUTS: BG333
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка включва доставката на Микровълнова фурна - 24 л. Инст. мощност: 1,00 kW/220V- 1бр. Работен плод от неръждавейка- 1 бр.; Складов стелаж за сухи продукти и консерви, с 4 рафта, с гладки повърхности, подходящи за влажно почистване и дезинфекция; - 2бр. Работен плод от неръждавейка -2 бр.Шкаф хладилен среднотемпературен, една врата; 220V 0.4kW контакт Н=160 см ГП- 1 бр. Рукванд- 1 бр. Маси –5 бр. Столове- 20 бр.Оборудване за Обслужваща сграда- Топла кухня Парен конвектомат-1 бр.,Котлон електрически с 2 плочи- 1бр. Работна маса 2бр. Работна маса със заден борд – 1бр. Ел. фритюрник- 1бр. , Две вани, Хладилник за вграждане среднотемпературен- 1бр.Ел. скара с тръбни нагреватели – 1 бр.Чадър аспирационен -1 бр. Хладилна маса среднотемпературна с две врати, Работна маса със заден борд един умивален басейн– 400/400/250мм – 1бр.Полица на едно ниво – 2бр.Хладилник за вграждане среднотемпературен– 1бр.Зеленчукорезачка – 1бр.Хладилник за вграждане среднотемпературен с обем: 143/133 л. – 1бр.Работна маса със заден борд един умивален басейн– 400/400/250мм– 1бр.Каширан плот с водоустойчив фолиран шпертплат– 1бр.Електронна везна Инст. мощност: 0,2 kW– 1бр.Планетарен миксер с три приставки – 1 бр.Електронна везна Инст. мощност: 0,2 Kw – 1 бр.Работен плот от неръждавейка – 2 бр.Чадър аспирационен с ламелни филтри- 1бр. УМИВАЛНЯ Работна маса с отвор – 1 бр. Работна маса със заден борд един умивален басейн – 600/500/300мм с долен плот – 1 бр. Съдомиялна машина - 1 бр. Работен плод от неръждавейка – 1 бр. Стелаж на 4 нива - 1 бр. СКЛАД Стелаж на 6 нива - 1 бр.Хладилник нискотемпературен- 1 бр.Хладилник среднотемпературен- 1 бр.БАР - Работен плот от неръждавейка- 1 бр. Чашомиялна машина - 1 бр.Бар плот- 1 бр. Двугнездова мивка- 1 бр. Кафемашина с две групи- 1 бр. Кафемелачка Инст. мощност: 0,55 kW/220V Хладилник за вграждане среднотемпературен- 2 бр. Подвижен капак към бар плот- 1 бр. Работен плот от неръждавейка - 1 бр.Микровълнова фурна - 24 л. Инст. мощност: 1,00 kW/220V- 1 бр. Ледогенератор SL 60- 1 бр. Оборудване - Фитнес център към спортна зала Бягаща пътека 2 бр. Крос тренажор 1 бр. Велоергометър 1 бр. Комбиниран силов уред с 3 раб.места 1 бр. Събран крос оувър 1 бр. Силов уред крака 1 бр. Силов уред крака 3 бр.Силов уред гърди 1 бр. Силов уред рамена1бр. Силов уред крака1бр. Силов уред корем 1бр. Олимпийска лежанка 1бр. Мултифункционална лежанка 1бр. Signature Smith Machine 1бр. Signature Olympic Sguat Rach 1бр. Спортни аксесоари - гири,лостове, тежести гумирани и др. Парково оборудване Пейки- 15 бр. Оборудване медицинска стая Комплект медицинско оборудване- 1 бр. Оборудване кътове за сядане Гарнитури- 3 бр. ,Ниски масички- 3 бр. Оборудване офиси Бюра 15 бр. Столове 25 бр. Стенни шкафове 20 бр. Оборудване съблекални Шкафчета спортна школа Шкафчета фитнес Шкафчета персонал Пейки спортна школа Пейки фитнес Противопожарно оборудване Прахов пожарогасител 6кг – 8 бр. Пожарогасител на водна основа 9л- 7 бр. Доставка и монтаж на окачен към таван баскетболен кош – 2 бр. Доставка и монтаж на волейболно оборудване- 2 бр. Доставка и монтаж на хандбално оборудване - 2 бр. Доставка и монтаж на телескопична трибуна в т.ч. • Стоманена конструкция със дървени седящи места (пейка); • Телескопични модули с дължина 600 см; • 2+1 реда; височина на ред: 38 см, дълбочина 80 см; • 5 модула с обща дължина 30 м;- 1бр. Препрограмирана електронна информационна система за няколко спорта с контролна конзола- 1бр. Настилка за борба (тепих)- 1 бр. Кафемашина с две групи Полуавтоматична – 1бр. Хладилник за вграждане среднотемпературен -1 бр. Бар плот - по архитектурен детайл Кафемелачка Инст. мощност: 0,55 kW/220V Двугнездова мивка с батерия за поставаяне на мивката Чашомиялна машина

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39100000, 39150000, 39221000, 39711100, 35113000, 35113100, 37482000, 37440000, 37442500, 37452910, 37400000, 39156000

Описание:

Мебелировка
Различни видове мебелировка и оборудване
Кухненско оборудване
Хладилници и фризери
Оборудване, свързано с осигуряване на безопасност
Оборудване, свързано с осигуряване на безопасност на обект
Спортни информационни табла
Фитнес екипировка
Тежести за фитнес упражнения
Стълбове за волейболни зали
Спортни артикули и екипировка
Мебелировка за фоайета и рецепции

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
298170 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Ценово предложение; тежест: 50
Критерий: Срок за изпълнение на доставката; тежест: 20
Критерий: Предложен гаранционен срок; тежест: 10
Критерий: Срок за реакция при повреда на доставената стока в гаранционния срок; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 210 - 371702 от 31.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 7 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Строителство и строителни машини" ЕООД, ул. Александър Стамболийски №2А, Република България 9870, Върбица, Тел.: 05351 2977, Факс: 05351 2251

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 298170 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Финансирането се осъществява по Проект № 27/321/01161, Договор № 27/321/01161/27.11.2012 година за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Участник №1 : „Техномашпрогрес” ООД, ЕИК 040031427, гр. София, ул. „Тодорини кукли” №4, тел. 02/8470276 ; Участник №2 : „Перун ККБ” ЕООД, ЕИК 101729823, гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” №22, тел. 073/884101 ; Участник №3 : „Строителство и строителни машини” ЕООД, ЕИК 127564930, гр. Върбица, ул. „Ал. Стамболийски” №2А, тел. 05351/2977 ; Участник №4 : „Панов” ЕООД, ЕИК 103785856, гр. Варна, ул. „Ян Хуняди” №31, офис 306, тел. 052/601547 ; Участник №5 : Консорциум „Интерм” , гр. София, ул. „Московска” №47, тел. 02/9816135 : 1. „ИнКонсулт Инженеринг” ООД, ЕИК 200238128, гр. София, ул. Московска №47, тел. 02/9816135; 2. „Торготерм” АД, ЕИК 819363984, гр. Кюстендил, ул. Овощарска №1, тел. 078/528195;