Версия за печат

00470-2014-0015

BG-с.Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 34 от 05.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул.Шеста №9, За: Айдън Осман - Кмет на община Черноочене, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Николина Борисова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изработване на технически проект за обект: "Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна" общ.Черноочене, обл.Кърджали

II.3) Кратко описание на поръчката

Необходимо е извършване на ППР за изработване на технически проект за обект: "Мероприятия за корекция на р.Кокез дере в зоната на моста на км.18+000 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна" общ.Черноочене, обл.Кърджали. В следствие на преминалите високи води в р.Кокез дере в резултат на обилните валежи през периода ІХ-ХІІ 2014 год. са се разрушили дънните и хидравлична прагове непосредстневенно след моста на км.18+000на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига - Женда- яз.Боровица-Безводна/. Състоянието на моста е аварийно и рисково за главния водопровод за питейната вода от яз.Боровица за гр.Кърджали и гр.Момчилград.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 898 от 10.12.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-637367
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 470-2014-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

637367

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.12.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Отменям решението ми за избор на изпълнител на основание чл.40, във връзка с чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП, и възникнало обстоятелство след влизането в сила на решението за избор на изпълнител. С писмо с изх.№ОМ-04-201-1/02.02.2015г. на Областния управител на област Кърджали с изх.№ОМ-04-201-1/02.02.2015г., ни уведомяват, че е сключен договор за изготвяне на технически проект за същия обект, и писмо с изх. №2/03.02.2015г. на "ВОДПРОЕКТ СА"ЕООД, с което ни уведомява , че е поканена да сключи договор с Областна администрация гр.Кърджали, поради което считам, че отпада необходимостта от сключване на договор от страна на община Черноочене.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община