Версия за печат

00030-2015-0002

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК - 194 от 04.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт "Обществени поръчки", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет"

II.3) Кратко описание на поръчката

Община Силистра ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет". Предмет на обществената поръчка ще бъде закупуването чрез доставка на канцеларски материали за нуждите на следните звена: 1. Община Силистра 2. Кметство Айдемир 3. Кметство Калипетрово 4. Общинско предприятие "Дръстър" 5.Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци" 6. Общинско предприятие "Пазари" 7. ОДК - Силистра 8.Отдел обществено здраве, социална политика и спорт 9. Детски ясли ДДЗ 10. ДДОБР 11. ПИЦ 12. НАО Конкретните канцеларски материали по видове и прогнозни количества за всяко едно от звената, са посочени в Техническа спецификация - неразделна част от документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 116 от 26.01.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

644785

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.01.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Вместо:

Не

Да се чете:

Да Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/02/2015 17:00
Да се чете:
05/03/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на документация за участие

Вместо:
24/02/2015 17:00
Да се чете:
05/03/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
26/02/2015 14:00
Да се чете:
06/03/2015 14:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Да се чете:

Декларация за вписване в регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания– Образец №1а


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра