01650-2014-0008

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация в ликвидация"-ЕООД-Пазарджик, ул."Втори януари" №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ “ВиК – В ЛИКВИДАЦИЯ ” ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик ул."Втори януари" №6
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

количествата са според текущите заявки на възложителя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
170000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 170000, Най-висока оферта: 170001 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 573298 от 04.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Комплексно обслужване на придобивките на работещите във "В и К" в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик
V.1.1) Дата на сключване договора
02.02.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.01.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК 131085380, ж.к. Младост 4 "Бизнес паркСофия" №1 бл.12, България 1000, София, Тел.: 0899 987696

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 170000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 170000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 170000, Най-висока цена 170001 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Содексо Пасс България" ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП