Версия за печат

00531-2015-0001

BG-Търговище: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 125501290

"Многопрофилна болница за активно лечение-Търговище"АД, кв."Запад", За: Николай Стойчев-Ръководител направление "Икономически дейности", РБългария 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: "МБАЛ-Търговище"АД

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на храна в готов за консумация вид за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Звена и отделения в "МБАЛ-Търговище"АД
Код NUTS: BG334
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на храна в готов за консумация вид за срок от една година

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15894220

Описание:

Ястия за болници

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За хоспитализирани болни-106 000; за болни на хемодиализа-закуска 6300; за персонал-50 000; за оперативни екипи-11 000 броя

Стойност, без да се включва ДДС
430000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие - 300 лв. 2. Гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Разсрочено плащане минимум 30 календарни дни

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника / прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец №1. 2. Заявление за участие / образец №2/. 3. Административни сведения - Образец № 3. 4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК при регистрация в публичен регистър, а когато участникът е физическо лице - нотариално заверено копие от документ за самоличност. 5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 6. Декларация за запознаване с условията в документацията - Образец № 4. 7. Декларация по по чл 47, ал.9 за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а" до „д", т.2, т.З и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5. 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП- Образец № 6. 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - Образец № 7 . 10. Декларация от подизпълнител - Образец № 8 11. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - Образец № 9 12. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 300 /триста / лв. лева. 13. Предлагано меню изготвено по образец №10 и при спазване изискванията на настоящата документация. 14. Ценова оферта, изготвена по приложения в документацията образец № 11.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Доказателства за техническите възможности и /или квалификция на кандидата или участника, посочени в обявлението : 1.1. Декларация, съдържаща списък на сходни доставки, извършени през последните три години. 1.2 Декларация, че кандидатите или участниците притежават собствени или наети : база за приготвяне на храната; транспорт и съдове за транспортиране от мястото на приготвяне, до мястото на предаване на храните - към декларацията като доказателства задължително се прилагат копия от документ за собственост и / или договор за наем на база за приготвяне на храна и копие от регистрационен талон и / или договор за наем на минимум едно транспортно средство. 1.3. Декларация, че кандидатите или участниците ползват инструктор по лечебно хранене или технолог по лечебно хранене или диетолог - към декларацията като доказателства задължително се прилагат копия от трудов или граждански договор на инструктор по лечебно хранене или технолог по лечебно хранене или диетолог.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно утвърдената документация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Меню и качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.03.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.03.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на "МБАЛ-Търговище"АД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хоспитализирани болни и болни на хемодиализа
1) Кратко описание

Храненето на лежащо болните включва трикратно хранене-закуска, обяд и вечеря седем дни в седмицата и допълнителни закуски в 10 и в 16 часа за деца от 1 до 3 годишна възраст и болни на течно кашева диета; в 16 часа - за деца над 3-годишна възраст. Болните на хемодиализа получават само закуска в 10 часа, богата на месни и млечни белтъци. Участниците разработват два варианта на седмично меню, които ще се изпълняват за целия срок на договора.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15894220

Описание:

Ястия за болници

3) Количество или обем

106000 броя хранодни за хоспитализирани болни и 6300 броя хранодни за болни на хемодиализа

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
320000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на храна в готов за консумация вид за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година
1) Кратко описание

Доставка на храна в готов за консумация вид за персонала, осъществяващ труд със специфичен характер и работа при специфична организация на труда-Наредба №11 / 21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда на осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Участниците разработват два варианта на седмично меню, които ще се изпълняват за целия срок на договора.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15894220

Описание:

Ястия за болници

3) Количество или обем

Прогнозния годишен обем брой хранодни на персонала е 50 000, а на оперативните екипи - 11 000 броя.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване