Версия за печат

00334-2015-0002

BG-гр. София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция "Митници", ул. „Г. С. Раковски” № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357.

Електронен достъп до информация: http://www.customs.bg/bg/page/358.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция "Митници", отдел "Канцелария и административно обслужване", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Красимира Василева, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 98594411, Факс: 02 98594066

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел "Канцелария и административно обслужване"

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници””

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на митници Лом, Свищов, Русе, Варна, Пловдив, Югозападна, Столична, Бургас, Свиленград.
Код NUTS: BG312, BG321, BG323, BG331, BG421, BG413, BG412, BG341, BG422
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е до 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без начислен ДДС или до 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) лева с начислен ДДС за целия период на изпълнение на договора, който е 24 (двадесет и четири) месеца. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е извършването на извънгаранционно поддържане и ремонт на 55 (петдесет и пет) броя електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници”, като обхваща дейности по извънгаранционно техническо поддържане на автомобилни везни с неавтоматично действие чрез извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на автомобилните везни, съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност, с цел осигуряване на доброто им техническо състояние, безопасното и надеждното им ползване. Везните са клас ІІІ. Предметът на обществената поръчка, възлагана от Агенция „Митници” е: „Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни собственост на Агенция „Митници”. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва предоставянето на следните услуги: а) Техническо обслужване на автомобилни везни; б) Ремонт на повредени автомобилни везни, в това число доставка, демонтаж и/или монтаж на резервни части, материали и/или консумативи, влагани в автомобилните везни; в) Инструктиране на Възложителя или негов представител за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50411000 (QB54)

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати (Относно областта на автомобилите )

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Техническото обслужване обхваща извършването на цялостна поддръжка на автомобилните везни и привеждането им в изправност през целия период на действие на договора, в това число извършването на профилактични технически прегледи, почистване (измиване) на автомобилните везни, извършването на последващи проверки по чл. 43 от Закона за измерванията. Техническото обслужване на автомобилните везни трябва да се извърша в съответствие с препоръките на производителя, за съответния модел везна. Профилактичните технически прегледи се изразяват в извършването на, но не се ограничава само до следните действия: • Преглед на общото състояние на автомобилните везни; • Външен оглед на механичната измервателна част; • Преглед на електронното оборудване; • Преглед на везната чрез общо и ексцентрично натоварване. Първоначален профилактичен преглед трябва да бъде извършен от избрания Изпълнител в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата, следваща датата на сключване на договора. Последващи профилактични технически прегледи трябва да бъдат извършвани веднъж на всеки три месеца, считано от датата, следваща датата на сключване на договора, а когато на автомобилната везна е извършен ремонт – тримесечният срок за извършване на профилактичен технически преглед се изчислява, считано от датата на протокола за извършен ремонт. За срока на действие на договора, Изпълнителят е длъжен да извършва почистване (измиване) на автомобилните везни по заявка от страна на Възложителя, така че почистването да съвпадне с някой от профилактичните прегледи на везните. Изпълнителят е длъжен да извършва последващи проверки на автомобилните везни в регламентираните от Закона за измерванията случаи и срокове. 2. Ремонтът на автомобилните везни трябва да се извършва с цел отстраняване на възникнали повреди, при необходимост – по заявка от Възложителя или упълномощено от него лице или при повреди, констатирани от Изпълнителя при текущото обслужване на автомобилните везни. Ремонтът трябва да включва: • Отстраняване на възникнали повреди, констатирани при техническото поддържане или по заявка на Възложителя; • Доставка, демонтаж и/или монтаж на необходимите резервни части, материали и/или консумативи. 3. Инструктиране на Възложителя или негов представител. Изпълнителят е длъжен да проведе инструктаж на представителите на Възложителя, работещи с автомобилните везни за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията. Инструктажът трябва да бъде проведен в срок до три месеца, считано от датата на подписване на договора и се удостоверява с подписването на протокол, придружен от списък на инструктираните лица.

Стойност, без да се включва ДДС
400000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата по свой избор под формата на парична сума или банкова гаранция в размер в размер на 4 000 (четири хиляди) лв. Размерът на гаранцията за участие е съобразен със законовото изискване на чл. 59, ал. 2 от ЗОП – абсолютна сума не по-голяма от 1 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за участие следва да бъде със срока на валидност на офертата – 150 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. При избрана от Участника форма на гаранцията – банкова гаранция, същата е необходима да отговаря на следните изисквания на Възложителя: да бъде безусловна и неотменяема, да бъде издадена на името на Възложителя, да бъде безусловна и неотменяема, да дава възможност за усвояване изцяло или на части; да съдържа задължение на банката да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, в случай на настъпване на предпоставките на обстоятелствата, предвидени в чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Гаранцията за участие, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: БНБ, Централно управление, IBAN BG 49 BNBG 9661 3300 1222 01, BIC код BNBG BGSD. В нареждането за плащане – при избран от Участника паричен превод на гаранция за участие, както и в предложената банкова гаранция задължително следва да бъде посочено наименованието на обществената поръчка или номера на решението за откриване на процедурата. Платежното нареждане за паричната сума, внесена за гаранция за участие по горепосочената сметка, се представя в заверено от Участника копие, а в случай че е наредено внасяне по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), следва да бъде представен документ, възпроизведен на хартиен носител и заверен от Участника. Гаранцията за участие в процедурата се задържа при настъпване на обстоятелството, регламентирано в чл. 61, ал. 1 от ЗОП и се усвоява при настъпване на обстоятелствата, регламентирани в чл. 61, ал. 2 от ЗОП, а се освобождава в сроковете и при условията, регламентирани в чл. 62 от ЗОП. За изпълнение на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за изпълнител Участник представя гаранция за изпълнение, определена съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗОП, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката под формата на парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: БНБ, Централно управление, IBAN BG 49 BNBG 9661 3300 1222 01 BIG код BNBG BGSD, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При банкова гаранция, същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. В случай на предоставяне на банкова гаранция от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. Банковата гаранция за изпълнение се представя в оригинал и е необходимо да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и неотменима, да има срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора, да позволява усвояване изцяло и/или частично, да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя. Условията и сроковете за задържане, усвояване и/или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение за ремонт на повредени автомобилни везни, включително доставка, демонтаж и/или монтаж на резервни части, материали и/или консумативи, в 30 (тридесет) дневен срок след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одобрен доклад за извършената работата и оригинал на фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж на три месеца дължимото възнаграждение за техническо обслужване на автомобилните везни, в 30 (тридесет) дневен срок след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одобрен доклад за извършената работата и оригинал на фактура. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Плащане по договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите всички работи, за които е посочено, че ще бъдат извършвани от подизпълнителя/ите и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Представянето на такива като предпоставка за извършване на окончателното плащане не се изисква, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или съответно работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица. За целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата, договорът за обединението, трябва да съдържа следните клаузи: • членовете на обединението са отговорни солидарно за изпълнението на договора; • лицето, представляващо обединението, ще задължава същото, ще получава указания за и от името на всеки член на обединението, и ще следи за изпълнението; • всички членове на обединението се задължават да останат в него за периода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, а в случай, че обединението бъде избрано за Изпълнител – за целия срок на изпълнение на договора; • всички плащания по договора са отговорност на всички съдружници в обединението. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените по-горе клаузи, Участникът трябва да представи сключено допълнително споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени. Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основния документ за създаване на обединението. Когато не е приложен договор за обединение или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56, „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедурата може да участва всеки Участник, който отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в обявлението и документацията за участие. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура. Не може да участва в обществената поръчка Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. Участник, който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. Участник, който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение и 3. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друго лице, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик/кашон с ненарушена цялост и надписана. Пликът (кашонът) с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика с ненарушена цялост и надписани, както следва: • плик № 1 с надпис „Документи за подбор” - 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника; 2. Представяне на Участника, което включва: 2.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато Участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се представя на български език, а документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. „Официален превод” по смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец; 3. Копие на договора за обединение, когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или някой документ от офертата не е подписан от лицето, управляващо и представляващо Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител – оригинал или нотариално заверено копие; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от Участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7. Декларация за липса на свързаност с друг Участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; • плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо); • плик № 3 с надпис „Предлагана цена” - Ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква представянето на документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма поставени изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертите. Най-малко две от услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, посочени в списъка трябва да бъдат придружени от удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертите, участникът трябва да има изпълнени най-малко две услуги, които са сходни или еднакви с предмета на възлаганата обществена поръчка. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират услуги по ремонт на везни за мерене на товари над 20 (двадесет) тона.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за вложен труд/човекочас при ремонт ; тежест: 35
Показател: Обща крайна цена за един профилактичен технически преглед на всички 20 тонни автомобилни везни ; тежест: 10
Показател: Обща крайна цена за един профилактичен технически преглед на всички 30 тонни автомобилни везни ; тежест: 10
Показател: Обща крайна цена за един профилактичен технически преглед на всички 60 тонни автомобилни везни; тежест: 10
Показател: Обща крайна цена за 1 бр. почистване (измиване) на всички автомобилни везни ; тежест: 5
Показател: Обща цена за вложени резервни части, при ремонт, съгласно списък с резервните части посочени в таблицата от т. 7 от Ценовото предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 075452 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.02.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.02.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

В сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници", находящо се в гр. София - 1202, ул. "Г. С. Раковски" № 47, зала, ет. 10.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично в присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация между Възложителя и Участниците в процедурата се извършва в писмен вид, като възможните средства за комуникация са: по пощата чрез отдел „Канцелария и административно обслужване” на Агенция „Митници”, по факс или по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10 (десет) дневен срок, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ