Версия за печат

00334-2015-0002

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-28 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е до 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без начислен ДДС или до 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) лева с начислен ДДС за целия период на изпълнение на договора, който е 24 (двадесет и четири) месеца. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е извършването на извънгаранционно поддържане и ремонт на 55 (петдесет и пет) броя електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници”, като обхваща дейности по извънгаранционно техническо поддържане на автомобилни везни с неавтоматично действие чрез извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на автомобилните везни, съобразно периода на експлоатация и функционалната им натовареност, с цел осигуряване на доброто им техническо състояние, безопасното и надеждното им ползване. Везните са клас ІІІ. Предметът на обществената поръчка, възлагана от Агенция „Митници” е: „Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни собственост на Агенция „Митници”. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва предоставянето на следните услуги: а) Техническо обслужване на автомобилни везни; б) Ремонт на повредени автомобилни везни, в това число доставка, демонтаж и/или монтаж на резервни части, материали и/или консумативи, влагани в автомобилните везни; в) Инструктиране на Възложителя или негов представител за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвения от Агенция „Митници” бюджет, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка е 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без вкл. ДДС или 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) лв. с вкл. ДДС. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. Прогнозната стойност на обществената поръчка не попада в приложното поле на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка надвишава предвидения в чл. 45а, ал. 2, т. 1, б. „б” от ЗОП праг, с оглед на което Възложителят не може да прилага, предвидените в ЗОП опростени правила при провеждане на процедурата.зз

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. "Г. С. Раковски" № 47, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег. № 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.