Версия за печат

00325-2015-0003

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м., Тенчо Василев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, Факс: 032 644059

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128OuZD2237169.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128OuZD2237169.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив»

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66 и бул. "Васил Априлов" №15а
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, с характеристики, описани в техническата спецификация от документацията на обществената поръка

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификацция, приложена в документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
465685 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 20 (двадесет) лева за всяка самостоятелно обособена позиция, която сума Възложителят може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождават, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва при условията на отложено плащане до 60 дни, съгласно договора за обществена поръчка, в лева, по банков път, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 4. Когато някой от предлаганите дезинфектанти са регистрирани като медицински изделия по реда на Закона за медицинските изделия участниците следва да представят Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ – заверено от участника копие 5. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя; 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец. 8. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията. 9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се предвиждат

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се предвиждат

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците следва да представят: 1 Списък-декларация за изпълнените през последните три години договори с предмет доставка на дезинфектанти, необходим за дейността на лечебни заведения за оказване на болнична помощ, подписан и подпечатан от участника. Списъкът следва да е придружен от най-малко 3 /три/ броя удостоверения / референции, издадени от болнично заведение за оказване на болнична помощ от списъка, която съдържа препоръка за качеството на дезинфектантите и услугите по доставянето им. Удостоверението (реферецнията) следва да се представи в оригинал или нотариално заведено. 2. Сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил успешно през последните три години минимум три договора с предмет – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. За сходни с предмета на поръчката се приемат договори доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на лечебни заведения за оказване на болнична помощ. "Последните три години" по смисъла на минималнoто изискване, описано в по-горе, се изчисляват считано от датата на подаване на офертата за участие. Участникът следва да е притежава добра търговска репутация във връзка с изпълнението на договорите с предмет – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да разполага сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.03.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, в електронното досие на обществената поръчка, чийто интернет адрес е указан в решението за откриване на процедурата и обявлението на обществената поръчка. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.03.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.03.2015 г.  Час: 08:00
Място

административна сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" №66, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен електронен достъп до документацията на обществената поръчка е осигурен на профила на купувача на възложителя, в електронното досие на обществената поръчка на интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128OuZD2237169

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектант за повърхности с алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви соли – комбиниран препарат
1) Кратко описание

Съгласно технчиеската спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно технчиеската спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
88200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектант за повърхности без алдехиди – на основата на четвъртични амониеви соли или алкиламини
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Препарат за дезинфекция чрез аерозолно прилагане, готов за употреба – на алкохолна основа
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9030 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Препарат за дезинфекция на повърхности в кухненски офиси
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Препарат за дезинфекция на санитарни възли, бани и изливни помещения и др. на базата на натриев дихлоризоцианурат
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10880 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Препарат за ръчно почистване и дезинфекция на хирургичен (метален) инструментариум, термолабилни материали и инструменти
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектант от висок клас (по Spaulding) за студена химическа стерилизация на ендоскопска апаратура на базата на окислители
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектант от висок клас (по Spaulding) за студена хиимическа стерилизация на ендоскопска и анестезиологична апаратура на базата на Глутаров алдехид
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Готов за употреба препарат за кожа и оперативно поле – безцветен
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
44000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Готов за употреба препарат за кожа и оперативно поле – оцветен.
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс с йод и алкохол
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Готов за употреба алкален препарат за машинно почистване - течен концентрат
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12680 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Неутрализиращ препарат за машинно почистване - течен концентрат
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5075 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Препарат за ръчно почистване и неутрализация при смяна на дезинфектанти с различни АДВ на инструменти и повърхности
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Препарат за ръчно почистване на ензимна основа
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Препарат за аерозолна дезинфекция на повърхности посресдством апарат - готов разтвор
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти за ръце
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на обществената поръчка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24