Версия за печат

00030-2014-0039

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК- 133 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: Р.Тодорова, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти” Обособена позиция № 2 „Електрически материали” Обособена позиция № 3 „ВиК материали”

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез периодични заявки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти” Обособена позиция № 2 „Електрически материали” Обособена позиция № 3 „ВиК материали” изискванията и характеристиките на материалите са описани в Техническо задание по обособената позиция.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44110000, 44190000, 44000000

Описание:

Строителни материали
Различни видове строителни материали
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-2213 от 30.12.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-640414
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-39
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.12.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Вместо:

дата за получаване на оферти:28.01.2015г. дата на отваряне на офертите: 30.01.2015г.в 14:00 часа.

Да се чете:

дата за получаване на оферти: 26.02.2015г. дата на отваряне на офертите: 27.02.2015г. в 14:00 часа.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
28/01/2015 17:00
Да се чете:
26/02/2015 17:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра