Версия за печат

00067-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД, ул. "Коньовица" 65, За: М. Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. "Коньовица" 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128kbrz100347.

Електронен достъп до информация: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150128kbrz100347.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Коньовица 65
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация) за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по 49 броя номенклатурни единици

Стойност, без да се включва ДДС
5000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5000 лева. Гаранцията за изпълнение е 3% от общата прогнозна стойност на договора за изпълнение на поръчката и служи за удлетворяване при вреди от неизпълнение или лошо изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват в срок до 60 календарни дни, считано от датата на доставката, но не преди представяне на следните документи: фактура – оригинал (като за всеки доставен имплантант се издава отделна фактура, в която се посочва: търговско наименование, производител, каталожен №, сериен №, срок на годност, № на договора), приемо-предавателен протокол по направената конкретна заявка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Предвид предмета на процедурата и на основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗОП се допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от номенклатурните единици, обект на поръчката. 2. Посочените в спецификацията количества на медицинските изделия по отделните номенклатурни единици са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка медицински изделия; 3. В срок до 10 работни дни след подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави рамкова тримесечна заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се съдържа разбивка на тримесечните количества по месеци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва във всеки един момент да поддържа на склад количествата за следващия едномесечен период. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да усвои цялото количество по рамковата заявка. Доставките се извършват само въз основа на конкретни заявки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в пълен обем в срок до 24 часа от получаването им. В случай, че конкретните заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надхвърлят предварително заявеното месечно рамково количество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при забавено изпълнение на доставките, освен ако забавата е над 72 часа. 4. Условията за изпълнение на поръчката са описани в одобрената от Възложителя документация за провеждане на процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: заверено от участника копие от разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия. 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец със съответни приложения. 6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателят или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверенията, издадени от получателя, следва да съдържат видовете медицински изделия, производителят им, стойностите им, датите на доставките (договорите), както и дали доставените продукти са с необходимото качество. Минималните изисквания са: 1.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнени минимум 5 доставки на кардиостимулатори и ендокардни електроди, произведени от същия производител, чиито продукти (кардиостимулатори и ендокардни електроди) се оферират от участника в настоящата процедура 1.2. През последната календарна година (2014г.) в 3 /три/ различни държавни болници, базирани в България или друга държава, членка на ЕС, да са доставени минимум по 80 бр. кардиосимулатора, произведени от същия производител, чиито продукти (кардиостимулатори) се оферират от участника в настоящата процедура. 2. Заверени от участника копия от документи, удостоверяващи, че притежават търговски оторизации от производителите на предлаганите продукти; 3. Заверени от участника копия от CE сертификати и декларации за съответствие с приложимата Директива на ЕС, издадени от производителя; 4. Оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него продукти отговарят на нормативните изискванията за употреба в България съгласно ЗМИ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да се представят: 1. Оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството може да се представи под формата на удостоверение, издадено от получателят или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверенията, издадени от получателя, следва да съдържат видовете медицински изделия, производителят им, стойностите им, датите на доставките (договорите), както и дали доставените продукти са с необходимото качество. Минималните изисквания са: 1.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнени минимум 5 доставки на кардиостимулатори и ендокардни електроди, произведени от същия производител, чиито продукти (кардиостимулатори и ендокардни електроди) се оферират от участника в настоящата процедура 1.2. През последната календарна година (2014г.) в 3 /три/ различни държавни болници, базирани в България или друга държава, членка на ЕС, да са доставени минимум по 80 бр. кардиосимулатора, произведени от същия производител, чиито продукти (кардиостимулатори) се оферират от участника в настоящата процедура. 2. Заверени от участника копия от документи, удостоверяващи, че притежават търговски оторизации от производителите на предлаганите продукти; 3. Заверени от участника копия от CE сертификати и декларации за съответствие с приложимата Директива на ЕС, издадени от производителя; 4. Оригинална декларация, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него продукти отговарят на нормативните изискванията за употреба в България съгласно ЗМИ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена; тежест: 65
Показател: качество; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

20150128kbrz100347

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 042 - 069401 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 9 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на посочената по-горе цена, представляваща разхода за нейното отпечатване и размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.02.2015 г.  Час: 14:00
Място

сградата на МБАЛ “НКБ” ЕАД, гр. София, ул. “Коньовица” 65

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. януари 2016г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за провеждане на процедурата може да се заплати, а гаранциите за участие или за изпълнение могат да се внесат по банкова сметка на възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ