Версия за печат

00171-2015-0002

BG-БОЖУРИЩЕ: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, БУЛ."ЕВРОПА" 85, За: СОНЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА, Р.БЪЛГАРИЯ 2227, БОЖУРИЩЕ, Тел.: 02 9932913, E-mail: bojurob@mail.bg, Факс: 02 9933104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bozhurishte.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bozhurishte.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Поддържане на чистотата на територията на Община Божурище чрез сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Костинброд”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Божурище и населените места на територията на Община Божурище
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Поддържане на чистотата на територията на Община Божурище чрез сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Костинброд” Дейности, включени в обхвата на поръчката. 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци, генерирани на територията на община Божурище, при кратности - 4 пъти месечно за съдове тип “Мева“ и съдове тип „Бобър“, а за град Божурище 6 пъти месечно за съдове тип „Бобър“ 2. Подръжка и ремонт на съдове за битови отпадъци тип „Бобър”. 3. Дезинфекциране на съдовете за БО.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90511000, 90513000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
298446 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДЗ-445 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Поддържане на чистотата на територията на Община Божурище чрез сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Костинброд”
V.1) Дата на сключване договора
21.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД ЕИК130002410, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, УЛ."РАЗГРАД" №4, РБ 1680, СОФИЯ, Тел.: 02 9732211, Факс: 02 9732211

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 298446 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД, ЕИК 130002410, адрес: ГР.СОФИЯ, Р-Н КРАСНО СЕЛО, УЛ."РАЗГРАД" №4


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

На 30.12.2014 г. в деловодството на Община Божурище постъпи уведомително писмо от фирма „Любекс“ ЕООД, съгласно което не може да изпълнява договорените задължения по концесионен договор за извършване на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до депото за ТБО, поради обявяване на дружеството в ликвидация и прекратяване на търговската му дейност. Спазвайки необходимия срок за провеждане на открита процедура, може да се създаде реална опасност от образуване на големи количества отпадък, което означава, че кметът на общината от една страна няма да изпълни нормативните си задължения по чл.16 от ЗУО, а от друга натрупването на неизхвърлен отпадък непосредствено ще застраши живота и здравето на населението в цялата община. Следователно обстоятелствата, довели да невъзможност за спазване дори и за месец на кратностите по събиране и извозване на битови отпадъци, следствие от описаното в уведомителното писмо фактическо положение на фирма „Любекс“ ЕООД, представляват изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидимо за Възложителя събитие – търговско и финансово състояние на Концесионера към края на месец декември 2014 г. което събитие не е могло да бъде предвидено от община Божурище С цел предотвратяване на подобен вредоносен резултат от неизпълнение на законово определени задължения спешно е необходимо предприемане на действия по реда на чл.90, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).